สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมอบรมทางไกล eMENSCR

Loading

เมื่อ 13 มกราคม 2564 ที่ห้องชาลวัน  นายพยอม วงษ์พูล ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 มอบหมายให้ว่าที่ ร.อ.ไพบูลย์ ยกให้ รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 นำทีมบุคลากรในสังกัด เข้าอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับยุทธศาสตร์ และแผนระดับรอง และการนำเข้าข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)  ผ่านระบบทางไกล Video Conference ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2563 เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน