สพป.พิจิตร เขต 1 รวมพลังครูดูแลช่วยเหลือนักเรียน

Loading

 

เมื่อ 21 มีนาคม 2564 ดร.พยอม วงษ์พูล ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 มอบหมายให้ ดร.สิทธิศักดิ์ เทศประสิทธิ์ รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข เพื่อสร้างความเข้าใจ และติดตาม กระบวนการคัดกรอง รับรอง ตรวจสอบข้อมูล การใช้จ่ายเงินของสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างถูกต้อง  เพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบด้วยกระบวนการที่เหมาะสมกับสภาพของแต่ละปัญหา  โดยมีครูผู้รับผิดชอบระบบคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ทุกโรงเรียนในสังกัด กว่า  132  คน เข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์