สพป.พิจิตร เขต 1 ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานระดับสถานศึกษา รุ่นที่ 3

11 พฤศจิกายน 2564 สพป.พิจิตร เขต 1 ในนามสำนักงานลูกเสือจังหวัดพิจิตร ดำเนินการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ 3  โดยนายธนู  อักษร  ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร  เป็นประธาน มีผู้บริหารสถานศึกษา และผู้กำกับลูกเสือ จำนวน 40 คน คณะวิทยากรแกนผู้ให้การฝึกอบรม จำนวน 23 คน รวม 63 คน เข้าฝึกระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤศจิกายน  2564 ณ ห้องชาลวัน เพื่อส่งเสริม ให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือได้เสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมือง ที่เข้มแข็ง บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนและเป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ