สพป.พิจิตร เขต 1 บรรจุครูใหม่ 56 อัตรา

Loading

 

เมื่อ 9 ธันวาคม 2563 ที่ห้องชาลวัน ดร.พยอม วงษ์พูล ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ให้ข้อคิดและข้อปฏิบัติ ครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่ในวันนี้ทั้ง 56 อัตรา ถึงการครองตน ครองงาน การเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน และครูที่ดีของศิษย์ ที่มุ่งเน้นให้เด็กต้องอ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดคำนวณคล่อง รู้จักตัวตนของนักเรียนเป็นรายบุคคล สร้างนักเรียนให้เป็นคนดีพื้นฐาน 5 ประการ คือ 1. ความมีระเบียบวินัย 2.ความรับผิดชอบ 3.ความื่อสัตย์สุจริต 4.ความพอเพียง 5.ความมีจิตสาธารณะ