สพป.พิจิตร เขต 1 ขับเคลื่อนโรงเรียนวิถีลูกเสือ

Loading

เมื่อ 28 เมษายน 2563 ที่ห้องชาลวัน ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนวิถึลูกเสือ เพื่อให้ความเห็นชอบแผนบริหาร หลักสูตร คู่มือลูกเสือสำรอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ แนวทางการบูรณาการกิจกรรมลูกเสือกับการเรียนการสอน ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนให้ทุกโรงเรียนในสังกัดเป็นโรงเรียนวิถีลูกเสือ โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีวินัย คุณธรรม มีการดูแลตนเองให้พัฒนาทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศิลธรรม สามารถปฏิบัติตามกฎของลูกเสือได้