วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2566 ครูนิตยา ทองล้อม, ครูศิริภากร เกษมสุข, ครูชนันท์รดา ป่าธนู และ ครูวิฑูรย์ สุวรรณชัย เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านโครงงาน สะเต็มบูรณาการโมเดลเศรษฐกิจ BCG เพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

Loading

1