วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลสามง่ามให้ความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ ในการตัดหญ้า, กิ่งไม้ บริเวณโรงเรียนวัดวังแดง และให้ความช่วยเหลือขนย้ายของ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

Loading