วัดหนองหลวงขับเคลื่อนโครงการรูปแบบการพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน


เมื่อวันที่ 20 ก.พ. ดร.กีรติ จันทรมณี ผอ.ร.ร.วัดหนองหลวง จัดโครงการการขับเคลื่อนโครงการรูปแบบการพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด สพป.พิจิตร เขต 1 ระยะที่ 2  โดยให้มีการรายงานผลการศึกษาสภาพและปัญหาฯ ตลอดถึงสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) เพื่อสร้างและหาคุณภาพความตรงเชิงเนื้อหารูปแบบการพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน (คู่มือการอบรมฯ) กำหนดระยะ 3 การทดลองใช้รูปแบบฯ (อบรม/กิจกรรมค่าย...สู่วิถีชีวิตประจำวัน) ในวันที่ 26 ก.พ.63  และรับการติดตาม 28 ก.พ. 63