รูปแบบซีท-คอพ21 ซีพีเอส เสริมสร้างความสามารถ ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สําหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา

Loading

รูปแบบซีท-คอพ 21 ซีพีเอส เสริมสร้างความสามารถ
ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สําหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา
SEAT-CoP21 CPS Model to Enhance Creative Problem-Solving Ability for Pratomsuksa Student