รายงานการวิจัยในชั้นเรียน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ กิจกรรมการเรียนรู้การเรียนรู้เรื่อง งานศิลป์ถิ่นกำเนิดหลวงพ่อเพชร กลุ่มการเรียนรู้สาระศิลปะ(ทัศนศิลป์) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย นางศุกฤตา ภู่ระหงษ์ ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

Loading

เผยแพร่ผลงาน 2