รับการตรวจเยี่ยมและประเมินห้องเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2562

Loading

วันที่ 10 มีนาคม 2563 คุณครูสุรีรัตน์ พุกกลิ่น ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน
มาบกระเปา และคณะครู ให้การต้อนรับ ศน.สมพร ปานแสง และ ศน.ภัทราวรรณ ภูมินทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล จาก สพป.พิจิตร เขต 1 เพื่อรับการตรวจเยี่ยมและเมินห้องเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2562 ของ สพป.พิจิตร เขต 1 โดยโรงเรียนบ้านมาบกระเปาได้คัดเลือกห้อง ป. 5 ซึ่งมีคุณครูชนันท์ธิภา สิริภัคเดชานนท์ เป็นคุณครูประจำชั้น เข้าร่วมการประเมิน เพื่อรับเกียรติบัตร จาก สพป.พิจิตร เขต 1 ซึ่งเป็นนโยบายการบริหารของ สพป.พิจิตร เขต 1 SPDCA ที่มุ่งเน้นคุณภาพ 5 ดี ได้แก่ นักเรียนดี ครูดี ห้องเรียนดี โรงเรียนดี และสำนักงานเขตฯดี