รวมคำศัพท์เกี่ยวกับ โควิด-19 เพื่อการอัปเดตข่าวสารอย่างเข้าใจ

Loading

รวมคำศัพท์ เกี่ยวกับ โควิด-19  เพื่อการอัปเดตข่าวสารอย่างเข้าใจ

Covid-19 (โควิด-19)/ Coronavirus คือชื่อของไวรัส

CO  ย่อมาจากคำว่า Corona
VI   ย่อมาจากคำว่า Virus
D    ย่อมาจากคำว่า Disease
19   ย่อมาจากคำว่า 2019 (ปีที่ไวรัสระบาด)

สำหรับชื่อของ “ Covid-19” หรือ “coronavirus disease starting in 2019” ได้รับการประกาศจากองค์การอนามัยโลก เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2563

WHO
        องค์การอนามัยโลก WHO ย่อมาจาก World Health Organization ตัวย่อ WHO) หมายถึง องค์การอนามัยโลก ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2491 จุดมุ่งหมายเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรและหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมสุขอนามัยของทุกคนบนโลก

CDC
         CDC ย่อมาจาก Centers for Disease Control and Prevention หมายถึง ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค

PUI
        PUI ย่อมาจาก Patients under investigated หมายถึง ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เสี่ยง มีอาการ เป็นไข้ ติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ ไอแห้ง หายใจเหนื่อยหอบ เป็นต้น

Close contact
        หมายถึง ผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย เช่น คนในออฟฟิศ คนที่ไปเที่ยวสถานที่เดียวกัน เป็นต้น

High Risk Contact
        หมายถึง ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการรับเชื้อสูงกว่า Close contact เช่น คนในครอบครัวที่อยู่บ้านเดียวกัน

Super Spreader
       ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่แพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้อื่นในวงกว้าง ทำให้มีผู้ติดเชื่อเพิ่มมากขึ้น

Social Distancing
        หมายถึง ระยะห่างทางสังคม เป็นการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส เช่น เพื่อป้องกันโควิด-19 จึงให้ทุกคนอยู่ห่างกัน 2 เมตร ซึ่งเป็นระยะที่ปลอดภัย , หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมร่วมกันใกล้ ๆ เป็นต้น

Quarantine
        หมายถึง การกักตัว เพื่อสังเกตอาการและลดการแพร่เชื้อ

Home Quarantine
        กักตัวเองที่บ้าน เพื่อสังเกตอาการและลดการแพร่เชื้อ

Self quarantine
        หมายถึง มาตรการควบคุมโรค ให้ผู้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคแยกตัวเองออกจากครอบครัว ชุมชน หรือสังคม เพื่อลดการแพร่เชื้อไวรัส

Cohort Ward
       หมายถึง ห้องพักผู้ป่วย, ห้องพักผู้ป่วยรวม

Isolation
       หมายถึง การแยกตัวผู้ป่วยที่เป็นโรคติดต่อ

Endemic
        โรคประจำถิ่นที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งเป็นประจำ การระบาดอยู่ในวงจำกัดมาก

Sporadic
         โรคระบาดในชุมชนที่นาน ๆ ครั้งจะระบาด

Outbreak
          การเกิดขึ้นหรือการปะทุขึ้นอย่างฉับพลันและรุนแรง

Epidemic
          โรคระบาดที่แพร่อย่างรวดเร็ว มีผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนเกินความคาดหมาย

Pandemic
          โรคระบาดขนาดใหญ่ /เชื้อโรคใหม่ที่ระบาดไปทั่วโลก ทำให้อัตราการป่วยและเสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก ส่งผลกระทบต่อผู้คนจำนวนมาก

emerging disease
          หมายถึง โรคเกิดใหม่

disease
          หมายถึง โรค

communicable disease
          โรคติดต่อ

transmission
          การแพร่เชื้อ

Infection
          หมายถึง การติดเชื้อ

Droplet Transmission
          หมายถึง การติดต่อผ่านละอองฝอย เช่น จากการไอ จาม

Airborne Transmission
          หมายถึง การติดต่อผ่านอากาศ

Work From Home (WHF)
         หมายถึง การทำงานจากที่บ้าน เป็นหนึ่งในช่องทาง Social Distancing เพื่อลดการติดเชื้อและแพร่เชื้อ

Fake news
         หมายถึง ข่าวปลอม หรือข่าวลวง ที่ถูกพิสูจน์ได้ว่าไม่จริง และมีผลกระทบในระดับความเชื่อ

Lockdown
         หมายถึง การปิดประเทศ/ปิดพรมแดน ห้ามบุคคลในประเทศเดินทางออกนอกประเทศ และห้ามบุคคลภายนอกประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศ

ขอขอบคุณ แหล่งที่มา https://news.mthai.com/general-news/798366.html