พิธีเปิดการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ และ เนตนารี สำรอง สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนวัดหาดมูลกระบือ

Loading