พิธีเปิดการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประจำจังหวัด

18 กันยายน 2564 ที่ห้องชาลวัน นายพยอม วงษ์พูล หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดพิจิตร มอบหมายนายสิทธิศักดิ์ เทศประสิทธิ์ รองผอ. สพป. พิจิตร เขต 1 วิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์ กันทา รอง.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประจำจังหวัด ซึ่งถ่ายทอดสดจากค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี ตามโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือน้อมนำมาเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ หลังจากนั้นได้ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงาน ขับเคลื่อนในส่วนของจังหวัดพิจิตร ต่อไป