พิธีปิดและสรุปผลการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

Loading

24 กันยายน 2564  ณ  ห้องประชุมชาลวัน สพป.พิจิตร เขต 1 นายพยอม  วงษ์พูล  หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้ นายสิทธิศักดิ์  เทศประสิทธิ์ รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ทำหน้าที่ผู้อำนวยการฝึกอบรม ประชุมสรุปผลการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประจำจังหวัดพิจิตร และทำพิธีปิดการฝึกอบรม ซึ่งการฝึกอบรมดังกล่าวดำเนินการตามโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติที่จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือน้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทานมาเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ