พัฒนาคุณภาพนักเรียนรอบด้าน

Loading

เมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.พยอม  วงษ์พูล ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 มอบหมายให้ ว่าที่พันตรี สุวิศิษฎ์  กันทา รอง ผอ. สพป.พิจิตร เขต 1  เยี่ยมให้กำลังใจในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียน ในโครงการการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการวัดและประเมินผล เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่างรอบด้าน และโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) โดยมี ดร.กีรติ จันทรมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนเขี่ยวชาญ และ ดร.วนิดา จันทรมณี ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดหนองหลวง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง