ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา

Loading

24 ธันวาคม 2564 ดร.มานิตย์  นาคเมือง  ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านทุ่งสำราญ สร้างขวัญ กำลังใจ ผู้บริหาร ครู นักเรียน  นิเทศ ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน การบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 โดยเน้นย้ำเรื่องการอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่องของนักเรียน และการเยี่ยมบ้านนักเรียนรู้จักตัวตนของนักเรียนรายบุคคล