ประชุม ก.ต.ป.น.

Loading

เมื่อ 17 มิถุนายน 2563 ที่ห้องตะเภาแก้ว ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ นิเทศการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการงานสำนักงานทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณ  ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานทั่วไป