ประชุมคณะกรรมการสอบ O-NET เช้าและบ่าย

9 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ห้องชาลวัน ดร.มานิตย์  นาคเมือง  ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2564 ซึ่งแบ่งการประชุมเป็น 2 ภาค ภาคเช้าประชุมหัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลางและตัวแทนศูนย์สอบ จำนวน 38 คนภาคบ่ายประชุมกรรมการคุมสอบคนที่หนึ่งจากทุกห้องสอบทุกสนามสอบ จำนวน 90 คน เพื่อให้การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ และยุติธรรม