ประชุมกรรมการรับนักเรียน

Loading

เมื่อ 29 ธันวาคม 2563 ที่ห้อง War Room  ดร.พยอม วงษ์พูล ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ของ สพป.พิจิตร เขต 1 เพื่อให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ของโรงเรียนในสังกัด สพป.พิจิตร เขต 1 จำนวน 133 โรงเรียน ไปขับเคลื่อนการรับนักเรียน ตามนโยบาย สพฐ. ปีการศึกษา 2564