ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาและโต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Loading

ประกาศอีบิสดิ้งโต๊ะเก้าเอี้ปี65