ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 เรื่องประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพื่มเติม)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1