ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1

Loading

ประกาศสรรหาพนักงานราชการตำแหน่งนักจิตวิ