นิเทศ ติดตาม โรงเรียนพิจิตรอนุสรณ์

Loading

เมื่อ 8 ธันวาคม 2563 ดร.พยอม  วงษ์พูล  ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม โรงเรียนพิจิตรอนุสรณ์ ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติกับนักเรียน และติดตามการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน พร้อมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหาร ครู นักเรียน  อันจะส่งผลให้การจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นย้ำให้นักเรียนทุกคนอ่านคล่อง เขียนคล่อง