นิเทศ ติดตาม โรงเรียนบ้านเมืองเก่า

Loading

เมื่อ 8 ธันวาคม 2563 ดร.พยอม  วงษ์พูล  ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 นิเทศ ติดตาม โรงเรียนบ้านเมืองเก่า ติดตามการจัดการเรียนการสอน การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ความปลอดภัย พร้อมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหาร ครู นักเรียน  อันจะส่งผลให้การจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นย้ำให้นักเรียนทุกคนต้องอ่านคล่อง เขียนคล่อง