นิเทศ ติดตามโรงเรียนบ้านหนองโสน

Loading

เมื่อ 28 ธันวาคม 2563 ดร.พยอม วงษ์พูล ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองโสน อำเภอสามง่าม ติดตามการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน สร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหาร ครู นักเรียน อันจะส่งผลให้การจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นย้ำให้นักเรียนทุกคนต้องอ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดคำนวณคล่อง ต้องรู้จักตัวตนของนักเรียนเป็นรายบุคคล สร้างนักเรียนให้เป็นคนดีพื้นฐาน 5 ประการ คือ 1.ความมีระเบียบวินัย  2.ความรับผิดชอบ 3.ความซื่อสัตย์สุจริต 4.ความพอเพียง 5.ความมีจิตสาธารณะ พร้อมทั้งปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19