นิเทศติดตาม SPDCA

น.ส.นิตยา บุญปู่ ศึกษานิเทศ สพป.พิจิตร เขต 1 ได้ออกนิเทศติดตามการพัฒนาการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยวงจรคุณภาพมาตรฐา SPDCA ตามนโยบายของ ผอ.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 โดยมีนายสุรศักดิ์ หอมเจริญ ผอ.ร.ร.เนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม พร้อมคณะครู รับการนิเทศ