นิเทศติดตาม SPDCA บ้านหนองพง

Loading

น.ส.สุภาพร บุญคำ ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต 1 ได้ออกนิเทศติดตามการพัฒนาการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยวงจรคุณภาพมาตรฐา SPDCA ตามนโยบายของ ผอ.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 โดยมีนายอภิชาต ปานเทศ ผอ.ร.ร.บ้านหนองพง พร้อมคณะครู รับการนิเทศ