นิเทศติดตาม SPDCA บ้านสระบรเพ็ด


นายปิติ วิทยการ ดร.วนิดา จันทรมณี ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต 1 ได้ออกนิเทศติดตามการพัฒนาการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยวงจรคุณภาพมาตรฐา SPDCA ตามนโยบายของ ผอ.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 โดยมีนางพรทิพย์ พลสมัคร ผอ.ร.ร.บ้านสระบรเพ็ด พร้อมคณะครู รับการนิเทศ