นิเทศติดตาม SPDCA บ้านบึงตะโกน


นายปิติ วิทยการ น.ส.นิตยา บุญปู่ และดร.วนิดา จันทรมณี ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต 1 ได้ออกนิเทศติดตามการพัฒนาการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยวงจรคุณภาพมาตรฐา SPDCA ตามนโยบายของ ผอ.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 โดยมีนายวิทยา เอี้ยงหมี ผอ.ร.ร.บ้านสระบรเพ็ด ว่าที่ รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 พร้อมคณะครู รับการนิเทศ