นิเทศติดตาม SPDCA ชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง


นายปิติ วิทยการ น.ส.นิตยา บุญปู่ และ ดร.วนิดา จันทรมณี ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต 1 ได้ออกนิเทศติดตามการพัฒนาการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยวงจรคุณภาพมาตรฐา SPDCA ตามนโยบายของ ผอ.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 โดยมีนายศักดิ์สิทธิ์ พลสมัคร ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง พร้อมคณะครู รับการนิเทศ