ทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2563

Loading

วันที่ 10 มีนาคม 2563 คุณครูสุรีรัตน์ พุกกลิ่น ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านมาบกระเปา และคณะครู ได้รับเกียรติและให้การต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาพระราชทาน
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมาร (ม.ท.ศ. ) ประจำปี 2563 ของ ด.ญ.อลิสา ธรรมเจริญ นักเรียนชั้น
ม. 3 โรงเรียนบ้านมาบกระเปา เพื่อเข้าร่วมคัดเลือกรับทุนทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนถึงระดับชั้นปริญญาตรี
โดยมีการสัมภาษณ์ เยียมบ้าน และพิจารณาจากเอกสารและผลงานของนักเรียน