ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบึงบัวพิทยาคม

Loading

เมื่อ 2 ธันวาคม 2563 ดร.พยอม วงษ์พูล ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบึงบัวพิทยาคม อำเภอวชิรบารมี ติดตามการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน อาคารสถานที่ ความสะอาด ความปลอดภัย กิจกรรมการเพาะเห็ด สร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหาร ครู  อันจะส่งผลให้การจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นย้ำให้นักเรียนทุกคนต้องอ่านคล่อง เขียนคล่อง