ค่ายคุณธรรมวัดคลองโนนร่วมกับกลุ่มโรงเรียนในเมือง

Loading


เมื่อวันที่ 24 กพ. ว่าที่พันตรีสุวิศิษฐ์ กันทา รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการเข้าค่ายคุณธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนวัดคลองโนนร่วมกับกลุ่มโรงเรียนในเมือง ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นไทย  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม ให้นักเรียนได้เวลาว่างด้วยการฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นผู้นำที่ดีและผู้ตามที่ดี และให้นักเรียนมีความประพฤติที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต