คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

Loading

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

– กลุ่มอำนวยการ
– กลุ่มบริหารงานบุคคล
– กลุ่มนโยบายและแผน
– กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
– กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
– กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
– กลุ่มตรวจสอบภายใน
– กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
– กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
– กลุ่มกฏหมายและคดี