ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา

Loading

ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566

ที่รหัส รหัสชื่อโรงเรียนชื่อผู้บริหารโทรศัพท์บ้านหมู่ที่ตำบลอำเภอรหัสร.ร.ถึงอยู่ในเขต
SMISOBECผอ.ร.ร.เลขที่ปณ. สพท.อปท.
166010001350016ชุมชนวัดคลองคะเชนทร์นางคมคาย ปานเกลียว09139198781685คลองคะเชนทร์เมืองพิจิตร660001 km.อบต.คลองคะเชนทร์
266010002350017วัดดงชะพลูนายเทพชลิต เพ็งแตง 0656146652192คลองคะเชนทร์เมืองพิจิตร660003 km.อบต.คลองคะเชนทร์
366010004350019วัดคลองโนนนางกรวิกา อ้นโต097249896219คลองคะเชนทร์เมืองพิจิตร6600010 km.อบต.คลองคะเชนทร์
466010005350037บ้านสวนแตงนางอุมาพร เดชจบ081281555412310ฆะมังเมืองพิจิตร660009 km.อบต.ฆะมัง
566010006350038วัดฆะมังนางอุมาพร เดชจบ (ผอ.รก.)08128155541382ฆะมังเมืองพิจิตร6600012 km.อบต.ฆะมัง
666010010350008วัดดงกลางนายสังเวย หมอนเมือง08153302161003ดงกลางเมืองพิจิตร6617012 km.อบต.ดงกลาง
766010015350042วัดเขารูปช้างนางปริฉัตร หมอนทอง081280048891ดงป่าคำเมืองพิจิตร6617023 km.ทต.ดงป่าคำ
866010016350041บ้านบึงตะโกน (ธนาคารกรุงเทพ 1)นายประโยชน์ ฟักคง 08016356511682ท่าหลวงเมืองพิจิตร660008.5 km.อบต.ท่าหลวง
966010017350015บึงสีไฟนางทิพวรรณ์ จันทรสุกรี08644653104ท่าหลวงเมืองพิจิตร660003.5 km.อบต.ท่าหลวง
1066010018350043วัดวังมะเดื่อนายนพดล เมืองสอง (ผอ.รก.)08128031541453ท่าฬ่อเมืองพิจิตร660006 km.อบต.ท่าฬ่อ
1166010019350044บ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์)นายนพดล เมืองสอง08128031541895ท่าฬ่อเมืองพิจิตร6600010 km.ทต.ท่าฬ่อ
1266010020350013อนุบาลพิจิตรนายกมล สุมาลา08137936916/1ในเมืองเมืองพิจิตร660004 km.ทม.เมืองพิจิตร
1366010021350014อนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)นายดิเรก ทับอินทร์0862020113342ในเมืองเมืองพิจิตร660005 km.ทม.เมืองพิจิตร
1466010022350021ชุมชนบ้านวังกลมนางสาววรรธนันทน์ ทองมา0895661119148/11บ้านบุ่งเมืองพิจิตร6600010 km.ทต.วังกรด
1566010023350022วัดบ้านบุ่งนางสาววรรธนันทน์ ทองมา (ผอ.รก.)08956611191272บ้านบุ่งเมืองพิจิตร6600015 km.อบต.บ้านบุ่ง
1666010024350023บ้านไดชุมแสงนางสาววรรธนันทน์ ทองมา (ผอ.รก.)089566111913บ้านบุ่งเมืองพิจิตร6600012 km.อบต.บ้านบุ่ง
1766010025350024วัดหนองไผ่นายณัฐชัย โลหะเกื้อกูลวงศ์0640052754315บ้านบุ่งเมืองพิจิตร6600015 km.อบต.บ้านบุ่ง
1866010026350035วัดราชช้างขวัญนางมะลิ เครือรัตน์08720093001211ปากทางเมืองพิจิตร660006 km.อบต.ปากทาง
1966010027350036วัดยางคอยเกลือนางสมหมาย รอดเพชร (ครู รก.)09425150731236ปากทางเมืองพิจิตร660007 km.อบต.ปากทาง
2066010029350034บ้านหนองถ้ำนางศรีไพร ศรีระวัตร 08620281681002ป่ามะคาบเมืองพิจิตร6600018 km.อบต.ป่ามะคาบ
2166010030350029วัดเนินสมอ(พินิจวิทยา)นางกนกวรรณ หอมโหน08719577181408ป่ามะคาบเมืองพิจิตร660007.3 km.อบต.ป่ามะคาบ
2266010031350030บ้านท่ามะไฟนายณัชพล ครุฑสุวรรณ (ครู รก.)0928910109999ป่ามะคาบเมืองพิจิตร660007.5 km.อบต.ป่ามะคาบ
2366010032350031วัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)นายสมัย ศรีระวัตร 084492530969/43ป่ามะคาบเมืองพิจิตร6600016 km.อบต.ป่ามะคาบ
2466010034350045วัดดานคุรุราษฎร์อุทิศนางสาวสุนีย์ อินทยุง0899612114193ไผ่ขวางเมืองพิจิตร660009 km.อบต.ไผ่ขวาง
2566010035350050บ้านเมืองเก่านางปวีณา สวนกุหลาบ0914245544998เมืองเก่าเมืองพิจิตร6600010 km.อบต.เมืองเก่า
2666010036350051พิจิตรอนุสรณ์นางสาวพัชรินทร์ บุญประสพ(ครู รก.)08943649211011เมืองเก่าเมืองพิจิตร660006 km.อบต.เมืองเก่า
2766010041350046วัดหาดมูลกระบือนางกัญญารัตน์ กันน้อย0874639963191ย่านยาวเมืองพิจิตร6600015 km.อบต.ย่านยาว
2866010042350047บ้านวังกระดี่ทองสิบเอกสมชาย มีแดนไผ่ (ผอ.รก)08901056001144ย่านยาวเมืองพิจิตร6600011 km.อบต.ย่านยาว
2966010043350048วัดหงษ์นายสมศักดิ์ สร้อยสนธิ์08719447181443ย่านยาวเมืองพิจิตร6600018 km.อบต.ย่านยาว
3066010044350055วัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา)นายวิทยา สวนกุหลาบ0914461551162โรงช้างเมืองพิจิตร6600010 km.อบต.โรงช้าง
3166010046350020บ้านวังทับยานางภัทราภรณ์ วิเวกหัสกัณฑ์084382845411โรงช้างเมืองพิจิตร660005 km.อบต.โรงช้าง
3266010047350025บ้านสายคำโห้นายมงคล บุญชุม0866803660801สายคำโห้เมืองพิจิตร6600017 km.อบต.สายคำโห้
3366010048350026บ้านน้อยนายวิทย์วศิน จันทร์ขวาง087208033522/12สายคำโห้เมืองพิจิตร6600016 km.อบต.สายคำโห้
3466010051350005บ้านเนินยาวนางกนกรัตน์ บุญผ่อง (ครู รก.)09183776142344หัวดงเมืองพิจิตร6617025 km.อบต.หัวดง
3566010053350001บ้านหัวดงนายทวิช สายทอง087317747821หัวดงเมืองพิจิตร6617020 km.ทต.หัวดง
3666010055350003วัดลำชะล่านายทวิช สายทอง (ผอ.รก.)08731774781042หัวดงเมืองพิจิตร6617026 km.อบต.หัวดง
3766010056350004วัดหนองนาดำพิทยานางวิลาสินี บุญม่วง (ครู รก.)09327999001/15หัวดงเมืองพิจิตร6617027 km.อบต.หัวดง
3866010057350254อนุบาลวังทรายพูนนางสาวมิ่งขวัญ ถาวรศักดิ์08505333442661วังทรายพูนวังทรายพูน6618030 km.ทต.วังทรายพูน
3966010059350256เนินหัวโล้หนองยางพิทยาคมนายสุรศักดิ์ หอมเจริญ0884140952995วังทรายพูนวังทรายพูน6618040 km.อบต.วังทรายพูน
4066010060350257บ้านทุ่งโม่งนายวรสิทธิ์ ศรีบุตร0856018742510วังทรายพูนวังทรายพูน6618040 km.อบต.วังทรายพูน
4166010065350262วัดหนองปล้องนางสาววรกมล พันปี (ครู รก.)0644254583201หนองปล้องวังทรายพูน6618035 km.ทต.หนองปล้อง
4266010066350263วัดใหม่สามัคคีธรรมนางสาววนัสญา นาคแดง(ครู รก.)084618873373หนองปล้องวังทรายพูน6618042 km.ทต.หนองปล้อง
4366010070350252บ้านท่ากระดานนายจัตวิชญ์ เหล็กกล้า0655038147787หนองปลาไหลวังทรายพูน6618015 km.อบต.หนองปลาไหล
4466010071350248บ้านหนองปลาไหลนางขวัญเรียม มณีธรรม(ครู รก.)09534771171761หนองปลาไหลวังทรายพูน6618025 km.อบต.หนองปลาไหล
4566010072350249บ้านคลองสะแกป่าหวายนางสาวภัคนันท์ กัณฑษา09563445771005หนองปลาไหลวังทรายพูน6618020 km.อบต.หนองปลาไหล
4666010075350243บ้านยางสามต้นนางสาวนวนจันทร์ ภูกาทร (ครู รก.)08084128972392หนองพระวังทรายพูน6618038 km.อบต.หนองพระ
4766010076350244บ้านหนองพระนายประหยัด เจริญชัย081604941818016หนองพระวังทรายพูน6618035 km.อบต.หนองพระ
4866010079350242ชุมชนวัดหนองลากฆ้อนนายสุริยา ทองดอนพุ่ม09831710081111หนองพระวังทรายพูน6618040 km.อบต.หนองพระ
4966010081350235บ้านดงเสือเหลืองนางกรรณิกา คุ้มดี08784484031/12ดงเสือเหลืองโพธิ์ประทับช้าง6619036 km.อบต.ดงเสือเหลือง
5066010082350233บ้านหนองขานางนายพรชัย ม่วงแจ่ม (ผอ.รก.)098764354219814ดงเสือเหลืองโพธิ์ประทับช้าง6619045 km.อบต.ดงเสือเหลือง
5166010083350234บ้านนาพิบูลพิทยานางรุ่งศรี สุขเกษ (ครู รก.)093132675124112ดงเสือเหลืองโพธิ์ประทับช้าง6619039 km.อบต.ดงเสือเหลือง
5266010084350227วัดเนินพยอมนายพรชัย ม่วงแจ่ม (ผอ.รก.)098764354229811ดงเสือเหลืองโพธิ์ประทับช้าง6619036 km.อบต.ดงเสือเหลือง
5366010085350228บ้านหนองพง สาขาบ้านบ่อปิ้งเกลือนายสุพงศ์ สืบมี (ครู รก.)09330655081314ทุ่งใหญ่โพธิ์ประทับช้าง6619053 km.อบต.ทุ่งใหญ่
5466010086350229บ้านหนองพงนางสาวบงกช เนตรคำ (ครู รก.)08316127482156ทุ่งใหญ่โพธิ์ประทับช้าง6619051 km.อบต.ทุ่งใหญ่
5566010087350230บ้านห้วยคำตาลนายศราวุธ ช่างม่วง (ผอ.รก.)089567290893ทุ่งใหญ่โพธิ์ประทับช้าง6619050 km.อบต.ทุ่งใหญ่
5666010088350231อนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)นายพรชัย ม่วงแจ่ม 0872101042265/211ทุ่งใหญ่โพธิ์ประทับช้าง6619050 km.อบต.ทุ่งใหญ่
5766010089350232บ้านทุ่งประพาสนายพรชัย ม่วงแจ่ม (ผอ.รก.)08721010421382ทุ่งใหญ่โพธิ์ประทับช้าง6619045 km.อบต.ทุ่งใหญ่
5866010090350216บ้านห้วยน้อยนางสาวอัมเรศ ปินะกะสา (ครู.รก.)08721010421785ทุ่งใหญ่โพธิ์ประทับช้าง6619051.5 km.อบต.ทุ่งใหญ่
5966010091350236บ้านเนินขวางนายอภิชาต ปานเทศ08172748812611เนินสว่างโพธิ์ประทับช้าง6619032 km.อบต.เนินสว่าง
6066010092350237บ้านเนินพลวงวิทยานายสาธิต สัญชัยชาติ0818873911327เนินสว่างโพธิ์ประทับช้าง6619040 km.อบต.เนินสว่าง
6166010093350238บ้านหนองสะแกนายรังสรรค์ เข้าเมือง 09925268883896เนินสว่างโพธิ์ประทับช้าง6619040 km.อบต.เนินสว่าง
6266010095350239บ้านมาบมะไฟนางสาวกฤติยาณี จิตบรรจง (ครู.รก.)089438747012012เนินสว่างโพธิ์ประทับช้าง6619035 km.อบต.เนินสว่าง
6366010096350240บ้านหนองคล้านายอโนเชาว์ สุขหนุน 0947169236743เนินสว่างโพธิ์ประทับช้าง6619025 km.อบต.เนินสว่าง
6466010098350225วัดบ้านไผ่ท่าโพใต้นายสมเกียรติ หมั่นเรียน061746920178/33ไผ่ท่าโพโพธิ์ประทับช้าง6619024 km.ทต.โพธิ์ประทับช้าง
6566010099350226วัดบ้านลำนังนางสิริพร ผลประเสริฐ081533193128/12ไผ่ท่าโพโพธิ์ประทับช้าง6619030 km.อบต.ดงเสือเหลือง
6666010102350210วัดไผ่รอบนางสาวพลอยมณี เปามี (ครู รก.)09474686281548ไผ่รอบโพธิ์ประทับช้าง6619025 km.ทต.ไผ่รอบ
6766010103350211วัดหนองหลวงนางสาวปรีดารัตน์ รัตนาคม08784234281193ไผ่รอบโพธิ์ประทับช้าง6619025 km.ทต.ไผ่รอบ
6866010105350213วัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54)นายอารีย์ ทะจะกัน08316323926ไผ่รอบโพธิ์ประทับช้าง6619030 km.ทต.ไผ่รอบ
6966010106350214บ้านหนองหัวปลวกนายภิญโญ แก้วแดง083213175512ไผ่รอบโพธิ์ประทับช้าง6619035 km.ทต.ไผ่รอบ
7066010107350215บ้านหนองไม้แดงนางสาวสุกันยา ยินดี (ครู รก.)08620915367516ไผ่รอบโพธิ์ประทับช้าง6619030 km.ทต.ไผ่รอบ
7166010108350209บ้านใดโพธิ์ (เงิน-ทอง ย้อยอุทิศ)นางสาววนิดา บุญชู (ครู รก.)09617165541721ไผ่รอบโพธิ์ประทับช้าง6619024 km.ทต.ไผ่รอบ
7266010109350217วัดท่าบัวทองนางรุ่งศรี ใจเอื้อ089270529623/12โพธิ์ปะทับช้างโพธิ์ประทับช้าง6619025 km.ทต.โพธิ์ประทับช้าง
7366010110350218บ้านโพธิ์ประทับช้างจ.ส.อ.กชภูมิ ขุนทองพันธ์(ครู รก.)0909396738279/13โพธิ์ปะทับช้างโพธิ์ประทับช้าง6619025 km.อบต.โพธิ์ประทับช้าง
7466010111350219บ้านบึงโพธิ์นายโอภาส เชื้อมีแรง08457813871991โพธิ์ประทับช้างโพธิ์ประทับช้าง6619018 km.อบต.โพธิ์ประทับช้าง
7566010114350206ชุมชนวัดวังจิกนายปรีชา นาครัตน์0828856678294/19วังจิกโพธิ์ประทับช้าง6619019 km.ทต.โพธิ์ประทับช้าง
7666010118350149ชุมชนบ้านกำแพงดินนายไพโรจน์ ทิพย์กองลาศ08995714311992กำแพงดินสามง่าม6622026 km.ทต.กำแพงดิน
7766010119350150บ้านท่าแหนายไพโรจน์ ทิพย์กองลาศ (ผอ.รก.)0899571431357กำแพงดินสามง่าม6622027 km.อบต.กำแพงดิน
7866010121350152วัดศรีศรัทธารามนายบริพัฒน์ หมอกมืด06168565871006กำแพงดินสามง่าม6622024 km.ทต.กำแพงดิน
7966010123350155วัดเนินปอนางประนอม เจริญภาพ (ครู รก.)08829311671121เนินปอสามง่าม6614038 km.ทต.เนินปอ
8066010124350156บ้านมาบแฟบสิบโทเกียรติศักดิ์ จันทร์ดี (ครู รก.)08188797221007เนินปอสามง่าม6614036 km.ทต.เนินปอ
8166010125350157บ้านยางห้าหลุมนายเกตุสรินทร์ บุญหนัก09185610671029เนินปอสามง่าม6614040 km.ทต.เนินปอ
8266010126350158สระยายชีมิตรภาพที่ 79นายเกตุสรินทร์ บุญหนัก0918561067996เนินปอสามง่าม6614022 km.ทต.เนินปอ
8366010127350159บ้านเนินพยอมนายเกตุสรินทร์ บุญหนัก09185610671553เนินปอสามง่าม6614028 km.ทต.เนินปอ
8466010131350141วัดบ้านใหม่นางสาววันดี เกตุแก้ว (ครู.รก.)08395120351908รังนกสามง่าม6622020 km.อบต.รังนก
8566010132350142บ้านรังนก (ประชาพิทักษ์)นางสาวอัญชัญ น่วมศรีนวล0659247828354รังนกสามง่าม6614020 km.อบต.รังนก
8666010133350143วัดจระเข้ผอมนายอดิศร ทิพย์ทำ08719786601001รังนกสามง่าม6614013 km.อบต.รังนก
8766010134350144บ้านหนองน้ำเขียวนายอดิศร ทิพย์ทำ (ผอ.รก.)0871978660305รังนกสามง่าม6614017 km.อบต.รังนก
8866010139350133วัดบ้านไร่นางสาวชนัญชิดา ทองบู่091723256616010สามง่ามสามง่าม6614020 km.ทต.สามง่าม
8966010141350135วัดวังแดงนางสาวชุลีภรณ์ บุญเรศ0808416577993สามง่ามสามง่าม6614018 km.ทต.สามง่าม
9066010142350136อนุบาลสามง่ามนายอำนาจ ศรีทิม 096106352323913สามง่ามสามง่าม6614018 km.ทต.สามง่าม
9166010144350138วัดใหม่ราษฎร์บำรุงนายอำนาจ ศรีทิม (ผอ.รก.)0961063523699สามง่ามสามง่าม6614024 km.อบต.สามง่าม
9266010145350160บ้านหนองโสนนางพนากร กุชะนันท์083892325231717หนองโสนสามง่าม6614043 km.อบต.หนองโสน*มีครูไปช่วยราชการที่ รร.บึงบัวพิทยาคม
9366010146350161บ้านป่าแซงนายปฏิพัฒน์ บุญรักษ์0871224545203หนองโสนสามง่าม6614050 km.อบต.หนองโสน
9466010147350162บ้านมาบกระเปานางสาวจันทิมา อังเพชร06222979951094หนองโสนสามง่าม6614051 km.อบต.หนองโสน
9566010148350164บ้านสุขสำราญนางสาวยุพิน อยู่ศิลป์ชัย0805046084106หนองโสนสามง่าม6614055 km.อบต.หนองโสน
9666010149350166บ้านไผ่ใหญ่นายปฏิพัฒน์ บุญรักษ์ (ผอ.รก.)0814429397997หนองโสนสามง่าม6614061 km.อบต.หนองโสน
9766010150350154บึงเฒ่าวิทยาสิบโทเกียรติศักดิ์ จันทร์ดี0818879722995หนองโสนสามง่าม6614043 km.อบต.หนองโสน
9866010151350309บ้านหนองจั่วนายสุขสรร ก๊กพิทักษ์ (ผอ.รก.)081962117878/15คลองทรายสากเหล็ก6616030 km.อบต.คลองทราย
9966010152350310บ้านหนองตะเคียนนายสุขสรร ก๊กพิทักษ์0819621178241คลองทรายสากเหล็ก6616040 km.อบต.คลองทราย
10066010154350311บ้านท่าเยี่ยมนางสาวรมิดา บุญจันทร์0966626259772ท่าเยี่ยมสากเหล็ก6616030 km.อบต.ท่าเยี่ยม
10166010155350306บ้านวังอ้อนางนันท์นภัส กลัดแก้ว0856059339575ท่าเยี่ยมสากเหล็ก6616025 km.อบต.ท่าเยี่ยม
10266010156350312บ้านวังทับไทรนายกนก ทัพนิยม (ครู รก.)08395716652751วังทับไทรสากเหล็ก6616031 km.อบต.วังทับไทร
10366010157350313บ้านตลุกหินนางสาววรรณจุรี แถวโพธิ์ (ผอ.รก.)08178543531406วังทับไทรสากเหล็ก6616025 km.อบต.วังทับไทร
10466010158350314บ้านหนองสองห้องว่าที่ ร.ต.หญิงลดาวัลย์ ธัญญะภูมิ (ผอ.รก.)08740797074953วังทับไทรสากเหล็ก6616035 km.อบต.วังทับไทร
10566010160350303บ้านท่าพิกุลนายจเร แต้มครู0644165853153/37สากเหล็กสากเหล็ก6616020 km.อบต.สากเหล็ก
10666010161350299บ้านทุ่งสำราญนายศรายุทธ ตาสี (ผอ.รก.)08620305951156สากเหล็กสากเหล็ก6616017 km.อบต.สากเหล็ก
10766010162350300อนุบาลสากเหล็กนายศรายุทธ ตาสี0862030595305/71สากเหล็กสากเหล็ก6616017 km.ทต.สากเหล็ก
10866010163350301บ้านถ้ำคะนองนางสาววรรณจุรี แถวโพธิ์ (ผอ.รก.)08178543532314สากเหล็กสากเหล็ก6616021 km.อบต.สากเหล็ก
10966010164350302บ้านปากดงนางสาววรรณจุรี แถวโพธิ์0817854353156/111สากเหล็กสากเหล็ก6616023 km.อบต.สากเหล็ก
11066010167350308บ้านคลองทรายใหญ่นางประสานสุข เรือนมูล081727277124/1 4หนองหญ้าไทรสากเหล็ก6616029 km.อบต.หนองหญ้าไทร
11166010168350358วัดบ้านนานางสาวปานเรขา เนื้อไม้ (ครู รก.)096847213415011บ้านนาวชิรบารมี6614022 km.อบต.บ้านนา
11266010169350359บ้านปลวกสูงนางเกษร ภาษาทอง0839553482163บ้านนาวชิรบารมี6614025 km.อบต.บ้านนา
11366010170350360วัดโนนสะเดานางศศิภา หอมสะอาด08216875462964บ้านนาวชิรบารมี6614030 km.อบต.บ้านนา
11466010173350363บ้านหนองหูช้างนางมานพ สมบุญยอด08106494596บ้านนาวชิรบารมี6614035 km.อบต.บ้านนา
11566010174350368บ้านนิคมนางกาญจนา ศรีทัศน์08956736437บ้านนาวชิรบารมี6614034 km.อบต.บ้านนา
11666010175350366บ้านหนองขาวนายจักรพันธ์ พุฒกาง0833315494999บึงบัววชิรบารมี6614054 km.อบต.บึงบัว
11766010176350367บ้านยางตะพายนางกรแก้ว บุญเอี่ยม (ครู รก.)0819534247773บึงบัววชิรบารมี6614048 km.อบต.บึงบัว
11866010178350370บึงบัวพิทยาคมนายวิเชียร บุญญักเขต06579561541952บึงบัววชิรบารมี6614038 km.อบต.บึงบัว
11966010179350365บ้านยางสุขวัฒน์นางพิมพรรณ กันยะมี (ครู รก.)0911472837998บึงบัววชิรบารมี6614038 km.อบต.บึงบัว
12066010180350351บ้านโนนทองนางสาวจารุณี บุญถึง (ครู รก.)06127117021029วังโมกข์วชิรบารมี6614025 km.อบต.วังโมกข์
12166010181350356บ้านหนองริ้นนางสาวน้ำอ้อย สุขเลิศ (ผอ.รก.)0816745762896วังโมกข์วชิรบารมี6614035 km.อบต.วังโมกข์
12266010182350357วัดวังตะขบนางสาววริศรา พึ่งไชย (ครู รก.)09799646371007วังโมกข์วชิรบารมี6614028 km.อบต.วังโมกข์
12366010183350371ชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้องนางพรทิพย์ พลสมัคร0862023356332วังโมกข์วชิรบารมี6614041 km.อบต.วังโมกข์
12466010184350372บ้านสระบรเพ็ดนางรุ้งทอง ภูเขาใหญ่ (ครู รก.)0877290846824วังโมกข์วชิรบารมี6614040 km.อบต.วังโมกข์
12566010185350350บ้านบัวยางนางปุณสิรา โตสินฐาธร(ครู รก.)064974665319หนองหลุมวชิรบารมี6622030 km.อบต.หนองหลุม
12666010186350352วัดหนองหลุมนางสาวอัญชลี ด้วงบาง (ครู รก.)06339260861005หนองหลุมวชิรบารมี6622034 km.อบต.หนองหลุม
12766010187350353วัดกลางวงศ์มณีนางสาวน้ำอ้อย สุขเลิศ08167457627710หนองหลุมวชิรบารมี6622032.5 km.อบต.หนองหลุม
12866010188350354อนุบาลวชิรบารมี (ต้นประดู่)นางสาวภัทรปภา กิตติพงศ์ปภา(ครู รก.)061896535521หนองหลุมวชิรบารมี6622032 km.อบต.หนองหลุม
12966010189350355วัดโนนป่าแดงนางสาวสุวพัชร ศิริจันทร์ (ครู รก.)08829213865811หนองหลุมวชิรบารมี6622020 km.อบต.หนองหลุม
13066010190350364บ้านยางนกกระทุงนางสาวน้ำอ้อย สุขเลิศ (ผอ.รก.)081674576246หนองหลุมวชิรบารมี6622030 km.อบต.หนองหลุม