ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา

ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

ที่รหัส รหัสชื่อโรงเรียนชื่อผู้บริหารโทรศัพท์บ้านหมู่ที่ตำบล
SMISOBECผอ.ร.ร.เลขที่
166010001350016ชุมชนวัดคลองคะเชนทร์นางคมคาย ปานเกลียว09139198781685คลองคะเชนทร์
266010002350017วัดดงชะพลูนางกรวิกา อ้นโต (ผอ.รก.)994219849192คลองคะเชนทร์
366010004350019วัดคลองโนนนางกรวิกา อ้นโต99421984919คลองคะเชนทร์
466010005350037บ้านสวนแตงนายประโยชน์ ฟักคง (ผอ.รก.)080163565112310ฆะมัง
566010006350038วัดฆะมังนายประโยชน์ ฟักคง (ผอ.รก.)08016356511382ฆะมัง
666010010350008วัดดงกลางนายสังเวย หมอนเมือง08153302161003ดงกลาง
766010015350042วัดเขารูปช้างนางปริฉัตร หมอนทอง81280048891ดงป่าคำ
866010016350041บ้านบึงตะโกน (ธนาคารกรุงเทพ 1)นายวิวัฒน์ ผลประเสริฐ09388229411682ท่าหลวง
966010017350015บึงสีไฟนางทิพวรรณ์ จันทรสุกรี08644653104ท่าหลวง
1066010018350043วัดวังมะเดื่อนางกัญญารัตน์ กันน้อย (ผอ.รก.)8746399631453ท่าฬ่อ
1166010019350044บ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์)นายนพดล เมืองสอง08128031541895ท่าฬ่อ
1266010020350013อนุบาลพิจิตรนายกมล สุมาลา08137936916/1ในเมือง
1366010021350014อนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)นายดิเรก ทับอินทร์0862020113342ในเมือง
1466010022350021ชุมชนบ้านวังกลมนางสาววรรธนันทน์ ทองมา895661119148/11บ้านบุ่ง
1566010023350022วัดบ้านบุ่งนางสาววรรธนันทน์ ทองมา (ผอ.รก.)8956611191272บ้านบุ่ง
1666010024350023บ้านไดชุมแสงนางสาววรรธนันทน์ ทองมา (ผอ.รก.)89566111913บ้านบุ่ง
1766010025350024วัดหนองไผ่นายประโยชน์ ฟักคง0801635651315บ้านบุ่ง
1866010026350035วัดราชช้างขวัญนางมะลิ เครือรัตน์8720093001211ปากทาง
1966010027350036วัดยางคอยเกลือนางอุมาพร เดชจบ8128155541236ปากทาง
2066010029350034บ้านหนองถ้ำนายสมัย ศรีระวัตร (ผอ.รก.)08449253091002ป่ามะคาบ
2166010030350029วัดเนินสมอ(พินิจวิทยา)นางกนกวรรณ หอมโหน8719577181408ป่ามะคาบ
2266010031350030บ้านท่ามะไฟนางกนกวรรณ หอมโหน (ผอ.รก.)871957718999ป่ามะคาบ
2366010032350031วัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)นายสมัย ศรีระวัตร 084492530969/43ป่ามะคาบ
2466010034350045วัดดานคุรุราษฎร์อุทิศนางสาวสุนีย์ อินทยุง0899612114193ไผ่ขวาง
2566010035350050บ้านเมืองเก่านายวิทยา สวนกุหลาบ (ผอ.รก.)914461551998เมืองเก่า
2666010036350051พิจิตรอนุสรณ์นางสาวมิ่งขวัญ ถาวรศักดิ์8505333441011เมืองเก่า
2766010039350054วัดท่าข่อย (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์ 126)นางสาวมิ่งขวัญ ถาวรศักดิ์ (ผอ.รก.)8505333441902เมืองเก่า
2866010041350046วัดหาดมูลกระบือนางกัญญารัตน์ กันน้อย0874639963191ย่านยาว
2966010042350047บ้านวังกระดี่ทองนายวิวัฒน์ ผลประเสริฐ (ผอ.รก.)09388229411144ย่านยาว
3066010043350048วัดหงษ์นายสมศักดิ์ สร้อยสนธิ์08719447181443ย่านยาว
3166010044350055วัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา)นายวิทยา สวนกุหลาบ914461551162โรงช้าง
3266010046350020บ้านวังทับยานางภัทราภรณ์ วิเวกหัสกัณฑ์84382845411โรงช้าง
3366010047350025บ้านสายคำโห้นายมงคล บุญชุม0866803660801สายคำโห้
3466010048350026บ้านน้อยนายวิทย์วศิน จันทร์ขวาง87208033522/12สายคำโห้
3566010051350005บ้านเนินยาวนางปวีณา สวนกุหลาบ (ผอ.รก.)09142455442344หัวดง
3666010053350001บ้านหัวดงนายทวิช สายทอง87317747821หัวดง
3766010055350003วัดลำชะล่านายทวิช สายทอง (ผอ.รก.)8731774781042หัวดง
3866010056350004วัดหนองนาดำพิทยานางปวีณา สวนกุหลาบ09142455441/15หัวดง
3966010057350254อนุบาลวังทรายพูนนายวิชญ์พล ถิ่นนุช08970554532661วังทรายพูน
4066010059350256เนินหัวโล้หนองยางพิทยาคมนายสุรศักดิ์ หอมเจริญ0884140952995วังทรายพูน
4166010060350257บ้านทุ่งโม่งนายวรสิทธิ์ ศรีบุตร0856018742510วังทรายพูน
4266010065350262วัดหนองปล้องนายสุริยา ทองดอนพุ่ม (ผอ.รก.)983171008201หนองปล้อง
4366010066350263วัดใหม่สามัคคีธรรมนายสุรศักดิ์ หอมเจริญ (ผอ.รก.)088414095273หนองปล้อง
4466010070350252บ้านท่ากระดานนายวิชญ์พล ถิ่นนุช (ผอ.รก.)0897055453787หนองปลาไหล
4566010071350248บ้านหนองปลาไหลนายวิชญ์พล ถิ่นนุช (ผอ.รก.)08970554531761หนองปลาไหล
4666010072350249บ้านคลองสะแกป่าหวายนางสาวกชพร วราห์รุนนท์9563445771005หนองปลาไหล
4766010075350243บ้านยางสามต้นนายจัตวิชญ์ เหล็กกล้า6550381472392หนองพระ
4866010076350244บ้านหนองพระนายประหยัด เจริญชัย081604941818016หนองพระ
4966010079350242ชุมชนวัดหนองลากฆ้อนนายสุริยา ทองดอนพุ่ม9831710081111หนองพระ
5066010081350235บ้านดงเสือเหลืองนางกรรณิกา คุ้มดี8784484031/12ดงเสือเหลือง
5166010082350233บ้านหนองขานางนายพรชัย ม่วงแจ่ม (ผอ.รก.)087210104219814ดงเสือเหลือง
5266010083350234บ้านนาพิบูลพิทยานางกรรณิกา คุ้มดี (ผอ.รก.)87844840324112ดงเสือเหลือง
5366010084350227วัดเนินพยอมนางกรรณิกา คุ้มดี (ผอ.รก.)87844840329811ดงเสือเหลือง
5466010085350228บ้านหนองพง สาขาบ้านบ่อปิ้งเกลือนายอภิชาต ปานเทศ (ผอ.รร.หลัก)8172748811314ทุ่งใหญ่
5566010086350229บ้านหนองพงนายอภิชาต ปานเทศ8172748812156ทุ่งใหญ่
5666010087350230บ้านห้วยคำตาลนายพรชัย ม่วงแจ่ม (ผอ.รก.)087210104293ทุ่งใหญ่
5766010088350231อนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)นายพรชัย ม่วงแจ่ม 0872101042265/211ทุ่งใหญ่
5866010089350232บ้านทุ่งประพาสนายพรชัย ม่วงแจ่ม (ผอ.รก.)08721010421382ทุ่งใหญ่
5966010090350216บ้านห้วยน้อยนายพรชัย ม่วงแจ่ม (ผอ.รก.)08721010421785ทุ่งใหญ่
6066010091350236บ้านเนินขวางนายสุระ อ้อยแขม08160517792611เนินสว่าง
6166010092350237บ้านเนินพลวงวิทยานายสาธิต สัญชัยชาติ0818873911327เนินสว่าง
6266010093350238บ้านหนองสะแกนายรังสรรค์ เข้าเมือง 09925268883896เนินสว่าง
6366010095350239บ้านมาบมะไฟนางสาวรมิดา บุญจันทร์096662625912012เนินสว่าง
6466010096350240บ้านหนองคล้านายอโนเชาว์ สุขหนุน 0906865270743เนินสว่าง
6566010098350225วัดบ้านไผ่ท่าโพใต้นายสมเกียรติ หมั่นเรียน061746920178/33ไผ่ท่าโพ
6666010099350226วัดบ้านลำนังนางสิริพร ผลประเสริฐ081533193128/12ไผ่ท่าโพ
6766010102350210วัดไผ่รอบนางกาญจนา ศรีทัศน์ (ผอ.รก.)8673442451548ไผ่รอบ
6866010103350211วัดหนองหลวงนายกีรติ จันทรมณี08927101261193ไผ่รอบ
6966010105350213วัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54)นายอารีย์ ทะจะกัน08316323926ไผ่รอบ
7066010106350214บ้านหนองหัวปลวกนายภิญโญ แก้วแดง083213175512ไผ่รอบ
7166010107350215บ้านหนองไม้แดงนายกีรติ จันทรมณี (ผอ.รก.)08927101267516ไผ่รอบ
7266010108350209บ้านใดโพธิ์ (เงิน-ทอง ย้อยอุทิศ)นางกาญจนา ศรีทัศน์08956736431721ไผ่รอบ
7366010109350217วัดท่าบัวทองนางรุ่งศรี ใจเอื้อ089270529623/12โพธิ์ปะทับช้าง
7466010110350218บ้านโพธิ์ประทับช้างนายปรีชา นาครัตน์ (ผอ.รก.)828856678279/13โพธิ์ปะทับช้าง
7566010111350219บ้านบึงโพธิ์นายโอภาส เชื้อมีแรง8457813871991โพธิ์ประทับช้าง
7666010114350206ชุมชนวัดวังจิกนายปรีชา นาครัตน์828856678294/19วังจิก
7766010118350149ชุมชนบ้านกำแพงดินนายไพโรจน์ ทิพย์กองลาศ08995714311992กำแพงดิน
7866010119350150บ้านท่าแหนายสัญญา งามอยู่0873181498357กำแพงดิน
7966010121350152วัดศรีศรัทธารามนายบริพัฒน์ หมอกมืด6168565871006กำแพงดิน
8066010123350155วัดเนินปอนายสนามชัย ม่วงมี06467531411121เนินปอ
8166010124350156บ้านมาบแฟบสิบโทเกียรติศักดิ์ จันทร์ดี (ผอ.รก.)8188797221007เนินปอ
8266010125350157บ้านยางห้าหลุมนายเกตุสรินทร์ บุญหนัก (ผอ.รก.)9185610671029เนินปอ
8366010126350158สระยายชีมิตรภาพที่ 79นายเกตุสรินทร์ บุญหนัก918561067996เนินปอ
8466010127350159บ้านเนินพยอมนายเกตุสรินทร์ บุญหนัก (ผอ.รก.)9185610671553เนินปอ
8566010131350141วัดบ้านใหม่นางสาวอัญชัญ น่วมศรีนวล (ผอ.รก.)8856559351908รังนก
8666010132350142บ้านรังนก (ประชาพิทักษ์)นางสาวอัญชัญ น่วมศรีนวล885655935354รังนก
8766010133350143วัดจระเข้ผอมนายอดิศร ทิพย์ทำ08719786601001รังนก
8866010134350144บ้านหนองน้ำเขียวนายอดิศร ทิพย์ทำ (ผอ.รก.)0871978660305รังนก
8966010135350145บ้านโนนไผ่ขุยนายอดิศร ทิพย์ทำ (ผอ.รก.)087197866013110รังนก
9066010139350133วัดบ้านไร่นางสาวชนัญชิดา ทองบู่091723256616010สามง่าม
9166010141350135วัดวังแดงนางสาวชุลีภรณ์ บุญเรศ808416577993สามง่าม
9266010142350136อนุบาลสามง่ามนายอำนาจ ศรีทิม 096106352323913สามง่าม
9366010144350138วัดใหม่ราษฎร์บำรุงนายอำนาจ ศรีทิม (ผอ.รก.)0961063523699สามง่าม
9466010145350160บ้านหนองโสนนางพนากร กุชะนันท์083892325231717หนองโสน
9566010146350161บ้านป่าแซงนายปฏิพัฒน์ บุญรักษ์0871224545203หนองโสน
9666010147350162บ้านมาบกระเปานางสาวจันทิมา อังเพชร6222979951094หนองโสน
9766010148350164บ้านสุขสำราญนางสาวยุพิน อยู่ศิลป์ชัย0805046084106หนองโสน
9866010149350166บ้านไผ่ใหญ่นายจักรพันธ์ พุฒกาง833315494997หนองโสน
9966010150350154บึงเฒ่าวิทยาสิบโทเกียรติศักดิ์ จันทร์ดี818879722995หนองโสน
10066010151350309บ้านหนองจั่วนายสุขสรร ก๊กพิทักษ์ (ผอ.รก.)081962117878/15คลองทราย
10166010152350310บ้านหนองตะเคียนนายสุขสรร ก๊กพิทักษ์0819621178241คลองทราย
10266010154350311บ้านท่าเยี่ยมนางศรีไพร ศรีระวัตร0862028168772ท่าเยี่ยม
10366010155350306บ้านวังอ้อนางนันท์นภัส กลัดแก้ว0856059339575ท่าเยี่ยม
10466010156350312บ้านวังทับไทรนายเทพชลิต เพ็งแตง06561466522751วังทับไทร
10566010157350313บ้านตลุกหินนางสาววรรณจุรี แถวโพธิ์ (ผอ.รก.)8178543531406วังทับไทร
10666010158350314บ้านหนองสองห้องนายเทพชลิต เพ็งแตง (ผอ.รก.)06561466524953วังทับไทร
10766010160350303บ้านท่าพิกุลนายจเร แต้มครู0644165853153/37สากเหล็ก
10866010161350299บ้านทุ่งสำราญนางประสานสุข เรือนมูล8172727711156สากเหล็ก
10966010162350300อนุบาลสากเหล็กนายศรายุทธ ตาสี0862030595305/71สากเหล็ก
11066010163350301บ้านถ้ำคะนองนางสาววรรณจุรี แถวโพธิ์ (ผอ.รก.)8178543532314สากเหล็ก
11166010164350302บ้านปากดงนางสาววรรณจุรี แถวโพธิ์817854353156/111สากเหล็ก
11266010167350308บ้านคลองทรายใหญ่นายศรายุทธ ตาสี (ผอ.รก.)086203059524/1 4หนองหญ้าไทร
11366010168350358วัดบ้านนานางเกษร ภาษาทอง (ผอ.รก.)083955348215011บ้านนา
11466010169350359บ้านปลวกสูงนางเกษร ภาษาทอง0839553482163บ้านนา
11566010170350360วัดโนนสะเดานางศศิภา หอมสะอาด8216875462964บ้านนา
11666010173350363บ้านหนองหูช้างนางมานพ สมบุญยอด8106494596บ้านนา
11766010174350368บ้านนิคมนายเสนาะ เจริญภาพ08172710937บ้านนา
11866010175350366บ้านหนองขาวนางพรทิพย์ พลสมัคร0862023356999บึงบัว
11966010176350367บ้านยางตะพายนางมานพ สมบุญยอด (ผอ.รก.)810649459773บึงบัว
12066010178350370บึงบัวพิทยาคมนายวิเชียร บุญญเขตต์06579561541952บึงบัว
12166010179350365บ้านยางสุขวัฒน์นายเอกชัย เครือขอน623504041998บึงบัว
12266010180350351บ้านโนนทองนางสาวปภารติยา ทะนิต๊ะ (ผอ.รก.)9555364491029วังโมกข์
12366010181350356บ้านหนองริ้นนางสาวน้ำอ้อย สุขเลิศ (ผอ.รก.)816745762896วังโมกข์
12466010182350357วัดวังตะขบนางสาวปภารติยา ทะนิต๊ะ9555364491007วังโมกข์
12566010183350371ชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้องนายศักดิ์สิทธิ์ พลสมัคร0898606202332วังโมกข์
12666010184350372บ้านสระบรเพ็ดนายเสนาะ เจริญภาพ (ผอ.รก.)0817271093824วังโมกข์
12766010185350350บ้านบัวยางนายสนามชัย ม่วงมี (ผอ.รก.)064675314119หนองหลุม
12866010186350352วัดหนองหลุมนายพิเชษฐ ทรัพย์สิน8298926411005หนองหลุม
12966010187350353วัดกลางวงศ์มณีนางสาวน้ำอ้อย สุขเลิศ8167457627710หนองหลุม
13066010188350354อนุบาลวชิรบารมี (ต้นประดู่)นางสาวรัชดาภรณ์ นาคสวัสดิ์87200252521หนองหลุม
13166010189350355วัดโนนป่าแดงนายพิเชษฐ ทรัพย์สิน (ผอ.รก.)8298926415811หนองหลุม
13266010190350364บ้านยางนกกระทุงนางสาวน้ำอ้อย สุขเลิศ (ผอ.รก.)81674576246หนองหลุม