หน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน

นางวิภา เมฆมรกต
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
เบอร์โทร 0872001396
Email : wipamek@hotmail.com

นางสาวชุติมา เลี่ยมสกุล
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
เบอร์โทร 0810386354
Email : 

นางสาวรติมา แป้นศรีทอง
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
เบอร์โทร 0818885825
Email : ratii.pang@gmail.com