กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มอำนวยการ

นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร 0894393009
Email : THARINEE.PANYA@gmail.com 

นางสาววรัชนก พรมจิ๋ว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เบอร์โทร 0892103466
Email : charwan689@gmail.com

นางสาวจิราภรณ์ อ่อนสำอางค์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เบอร์โทร 0940969585
Email : jrp20022534@gmail.com

นางจินตนา ผาสุข
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
เบอร์โทร 0895639926
Email : rodjana14@hotmail.com

นางสาวจิรประภา สนธิ
นักจัดการงานทั่วไป
เบอร์โทร : xxxxxxxxxxx
Email : xxxxxxxxxxxx

นางชีวารัตน์ ถัดทะพงษ์พรนิธิ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
เบอร์โทร 0928745191
Email : ceewarat02@gmail.com

ลูกจ้างประจำ

นายนพดล เรืองเดช
ช่างไฟฟ้า ช 4
เบอร์โทร 0899597603
Email : nopadon_61@hotmail.com

นายวีระ อินทะกูล
ช่างไฟฟ้า ช 4
เบอร์โทร 0830288032
Email : veerain2510@hotmail.com

นายสนาม สุขเกษม
ช่างไฟฟ้า ช 4
เบอร์โทร 0905637246
Email : sanamsuk@hotmail.com

นายอัษฎาวุธ ศรีสำราญ
ช่างไฟฟ้า ช 4
เบอร์โทร 0882800888
Email : armatsada@gmail.com

นายวิษณุ ศรีเมืองช้าง
ช่างไฟฟ้า ช 4
เบอร์โทร 0848168345
Email : nusri_09@hotmail.com

นายฉัตรชัย เจริญทิม
ช่างไฟฟ้า ช 4
เบอร์โทร 0823946132
Email : chart357@hotmail.com

ลูกจ้างชั่วคราว

นายชานนท์ คงคาลึก
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร 0805108997
Email : chanonkhongkhaluek@gmail.com

นางสาวสุวนัท จิตตะระ
ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด
เบอร์โทร 0637649859
E-mail.suwanut@phichit1.go.th

 

นายชาตรี จิตตะระ
ยาม
เบอร์โทร 0962458572
Email : chatreejit2515@hotmail.com