กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวรุ่งรัตน์ มาลาทอง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เบอร์โทร 0869259644
Email : kunrung2510@gmail.com