กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสมถวิล อ่ำดอนกลอย
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
เบอร์โทร 0897029062
Email : win_2508@hotmail.com

นางเจริญา สินมณี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร 0869280661
Email : jariya2013@outlook.co.th

นางณัชชา คานิยม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เบอร์โทร 0897078891
Email : nutchar2010@gmail.com

นางสาวพรชนิตว์ วุฒิ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เบอร์โทร 0894606420
Email : pornchanit.w@gmail.com

นางสาวกาญจนา คัชมาตย์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
เบอร์โทร 0858726788
Email : naibumza123@gmail.com

นางสาวกาญจนา บ่อเกิด
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เบอร์โทร xxx-xxxxxxxxx
Email : 

- ว่าง -
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสุจิตตรา แต้มพวก
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เบอร์โทร 0869367660
Email : gift9912516@gmailcom

นางพัฒน์นิตา ขมินทกูล
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
เบอร์โทร 0816747183
Email : ratimamim@gmail.com

- ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน