กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นางกฤติยา สุวรรณคีรี
ผอ. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร 0869291092
Email : kritiya2513@gmail.com

นางภัทราวรรณ ภูมินทอง
อดีต ผอ. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
เบอร์โทร 0848181559
Email : kpathra@gmail.com

นางสาวสุภาพร บุญคำ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร 0946036060
Email : kuanny91@gmail.com

นางสาวพรรณพร ศรลัมพ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร 0882829847
Email : panaponsaralamba@gmail.com

นายณฐนนท์ เวชพร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
เบอร์โทร 0939082080
Email : outlookme2016@gmail.com

นางสาวนิตยา บุญปู่
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร 0897084240
Email : Nittaboon1974@gmail.com

นางนิสสรณ์ กัณฑษา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร 0966688244
Email : 

นายบงกช จันทรสุขวงค์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
เบอร์โทร 0986956145
Email :

นางศุกฤตา ภู่ระหงษ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร xxx-xxxxxxxxx
Email : 

นางกาญจนา จันทอุปรี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
เบอร์โทร xxx-xxxxxxxxx
Email : 

- ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาววรรณพร จันทร์ไทย
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร 0897030829
Email : bigmeehay@gmail.com

นางวนิดา จันทรมณี
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
เบอร์โทร 0895635459
Email : keerada_69@hotmail.com