กลุ่มกฏหมายและคดี

กลุ่มกฏหมายและคดี

นายรภัทร อินทรีย์
นิติกรชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผอ.กลุ่มกฏหมายและคดี
เบอร์โทร 0640088406
Email : geera444@gmail.com

- ว่าง -
นิติกรปฏิบัติการ