ข้อมูลนักเรียน

Loading

ข้อมูลจำนวนนักเรียน ห้องเรียน ครู แยกเพศ ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2566

ชื่อโรงเรียนชื่อผู้บริหารตำบลอำเภอรหัสร.ร.ถึงอยู่ในเขตรวมทั้งหมด รวมจำนวนครู
ปณ. สพท.อปท.หรชายหญิงรวม
ชุมชนวัดคลองคะเชนทร์นางคมคาย ปานเกลียวคลองคะเชนทร์เมืองพิจิตร660001 km.อบต.คลองคะเชนทร์908417412 1 13 14
วัดดงชะพลูนายเทพชลิต เพ็งแตง คลองคะเชนทร์เมืองพิจิตร660003 km.อบต.คลองคะเชนทร์4528738 2 3 5
วัดคลองโนนนางกรวิกา อ้นโตคลองคะเชนทร์เมืองพิจิตร6600010 km.อบต.คลองคะเชนทร์1049519912 5 11 16
บ้านสวนแตงนางอุมาพร เดชจบฆะมังเมืองพิจิตร660009 km.อบต.ฆะมัง2318418 1 4 5
วัดฆะมังนางอุมาพร เดชจบ (ผอ.รก.)ฆะมังเมืองพิจิตร6600012 km.อบต.ฆะมัง3329628 - 2 2
วัดดงกลางนายสังเวย หมอนเมืองดงกลางเมืองพิจิตร6617012 km.อบต.ดงกลาง13410924311 2 13 15
วัดเขารูปช้างนางปริฉัตร หมอนทองดงป่าคำเมืองพิจิตร6617023 km.ทต.ดงป่าคำ3738758 1 4 5
บ้านบึงตะโกน (ธนาคารกรุงเทพ 1)นายประโยชน์ ฟักคง ท่าหลวงเมืองพิจิตร660008.5 km.อบต.ท่าหลวง69621318 2 8 10
บึงสีไฟนางทิพวรรณ์ จันทรสุกรีท่าหลวงเมืองพิจิตร660003.5 km.อบต.ท่าหลวง2416408 - 3 3
วัดวังมะเดื่อนายนพดล เมืองสอง (ผอ.รก.)ท่าฬ่อเมืองพิจิตร660006 km.อบต.ท่าฬ่อ511167 1 1 2
บ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์)นายนพดล เมืองสองท่าฬ่อเมืองพิจิตร6600010 km.ทต.ท่าฬ่อ78811599 3 7 10
อนุบาลพิจิตรนายกมล สุมาลาในเมืองเมืองพิจิตร660004 km.ทม.เมืองพิจิตร10131020203357 13 67 80
อนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)นายดิเรก ทับอินทร์ในเมืองเมืองพิจิตร660005 km.ทม.เมืองพิจิตร72591319 2 9 11
ชุมชนบ้านวังกลมนางสาววรรธนันทน์ ทองมาบ้านบุ่งเมืองพิจิตร6600010 km.ทต.วังกรด66691358 1 9 10
วัดบ้านบุ่งนางสาววรรธนันทน์ ทองมา (ผอ.รก.)บ้านบุ่งเมืองพิจิตร6600015 km.อบต.บ้านบุ่ง106165 - 2 2
บ้านไดชุมแสงนางสาววรรธนันทน์ ทองมา (ผอ.รก.)บ้านบุ่งเมืองพิจิตร6600012 km.อบต.บ้านบุ่ง2117388 - 2 2
วัดหนองไผ่นายณัฐชัย โลหะเกื้อกูลวงศ์บ้านบุ่งเมืองพิจิตร6600015 km.อบต.บ้านบุ่ง3737749 1 3 4
วัดราชช้างขวัญนางมะลิ เครือรัตน์ปากทางเมืองพิจิตร660006 km.อบต.ปากทาง2225478 1 4 5
วัดยางคอยเกลือนางสมหมาย รอดเพชร (ครู รก.)ปากทางเมืองพิจิตร660007 km.อบต.ปากทาง156218 - 2 2
บ้านหนองถ้ำนางศรีไพร ศรีระวัตร ป่ามะคาบเมืองพิจิตร6600018 km.อบต.ป่ามะคาบ2630569 - 4 4
วัดเนินสมอ(พินิจวิทยา)นางกนกวรรณ หอมโหนป่ามะคาบเมืองพิจิตร660007.3 km.อบต.ป่ามะคาบ2732599 2 2 4
บ้านท่ามะไฟนายณัชพล ครุฑสุวรรณ (ครู รก.)ป่ามะคาบเมืองพิจิตร660007.5 km.อบต.ป่ามะคาบ1227398 1 - 1
วัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)นายสมัย ศรีระวัตร ป่ามะคาบเมืองพิจิตร6600016 km.อบต.ป่ามะคาบ14912627512 6 10 16
วัดดานคุรุราษฎร์อุทิศนางสาวสุนีย์ อินทยุงไผ่ขวางเมืองพิจิตร660009 km.อบต.ไผ่ขวาง2517428 - 5 5
บ้านเมืองเก่านางปวีณา สวนกุหลาบเมืองเก่าเมืองพิจิตร6600010 km.อบต.เมืองเก่า2120419 1 4 5
พิจิตรอนุสรณ์นางสาวพัชรินทร์ บุญประสพ(ครู รก.)เมืองเก่าเมืองพิจิตร660006 km.อบต.เมืองเก่า544610011 2 8 10
วัดหาดมูลกระบือนางกัญญารัตน์ กันน้อยย่านยาวเมืองพิจิตร6600015 km.อบต.ย่านยาว868517112 2 13 15
บ้านวังกระดี่ทองสิบเอกสมชาย มีแดนไผ่ (ผอ.รก)ย่านยาวเมืองพิจิตร6600011 km.อบต.ย่านยาว54288211 1 3 4
วัดหงษ์นายสมศักดิ์ สร้อยสนธิ์ย่านยาวเมืองพิจิตร6600018 km.อบต.ย่านยาว3229618 3 1 4
วัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา)นายวิทยา สวนกุหลาบโรงช้างเมืองพิจิตร6600010 km.อบต.โรงช้าง2432568 3 2 5
บ้านวังทับยานางภัทราภรณ์ วิเวกหัสกัณฑ์โรงช้างเมืองพิจิตร660005 km.อบต.โรงช้าง2720478 1 2 3
บ้านสายคำโห้นายมงคล บุญชุมสายคำโห้เมืองพิจิตร6600017 km.อบต.สายคำโห้29326110 1 6 7
บ้านน้อยนายวิทย์วศิน จันทร์ขวางสายคำโห้เมืองพิจิตร6600016 km.อบต.สายคำโห้2528538 1 4 5
บ้านเนินยาวนางกนกรัตน์ บุญผ่อง (ครู รก.)หัวดงเมืองพิจิตร6617025 km.อบต.หัวดง2229516 1 2 3
บ้านหัวดงนายทวิช สายทองหัวดงเมืองพิจิตร6617020 km.ทต.หัวดง77541318 3 7 10
วัดลำชะล่านายทวิช สายทอง (ผอ.รก.)หัวดงเมืองพิจิตร6617026 km.อบต.หัวดง58135 1 1 2
วัดหนองนาดำพิทยานางวิลาสินี บุญม่วง (ครู รก.)หัวดงเมืองพิจิตร6617027 km.อบต.หัวดง46398512 3 4 7
อนุบาลวังทรายพูนนางสาวมิ่งขวัญ ถาวรศักดิ์วังทรายพูนวังทรายพูน6618030 km.ทต.วังทรายพูน21118940022 4 17 21
เนินหัวโล้หนองยางพิทยาคมนายสุรศักดิ์ หอมเจริญวังทรายพูนวังทรายพูน6618040 km.อบต.วังทรายพูน15314930212 4 11 15
บ้านทุ่งโม่งนายวรสิทธิ์ ศรีบุตรวังทรายพูนวังทรายพูน6618040 km.อบต.วังทรายพูน5044948 1 4 5
วัดหนองปล้องนางสาววรกมล พันปี (ครู รก.)หนองปล้องวังทรายพูน6618035 km.ทต.หนองปล้อง4453976 - 7 7
วัดใหม่สามัคคีธรรมนางสาววนัสญา นาคแดง(ครู รก.)หนองปล้องวังทรายพูน6618042 km.ทต.หนองปล้อง2118398 1 2 3
บ้านท่ากระดานนายจัตวิชญ์ เหล็กกล้าหนองปลาไหลวังทรายพูน6618015 km.อบต.หนองปลาไหล2415398 1 3 4
บ้านหนองปลาไหลนางขวัญเรียม มณีธรรม(ครู รก.)หนองปลาไหลวังทรายพูน6618025 km.อบต.หนองปลาไหล3527629 - 5 5
บ้านคลองสะแกป่าหวายนางสาวภัคนันท์ กัณฑษาหนองปลาไหลวังทรายพูน6618020 km.อบต.หนองปลาไหล2712399 1 3 4
บ้านยางสามต้นนางสาวนวนจันทร์ ภูกาทร (ครู รก.)หนองพระวังทรายพูน6618038 km.อบต.หนองพระ58581168 2 6 8
บ้านหนองพระนายประหยัด เจริญชัยหนองพระวังทรายพูน6618035 km.อบต.หนองพระ957717211 6 9 15
ชุมชนวัดหนองลากฆ้อนนายสุริยา ทองดอนพุ่มหนองพระวังทรายพูน6618040 km.อบต.หนองพระ63601238 4 4 8
บ้านดงเสือเหลืองนางกรรณิกา คุ้มดีดงเสือเหลืองโพธิ์ประทับช้าง6619036 km.อบต.ดงเสือเหลือง80561368 1 9 10
บ้านหนองขานางนายพรชัย ม่วงแจ่ม (ผอ.รก.)ดงเสือเหลืองโพธิ์ประทับช้าง6619045 km.อบต.ดงเสือเหลือง1211237 - 2 2
บ้านนาพิบูลพิทยานางรุ่งศรี สุขเกษ (ครู รก.)ดงเสือเหลืองโพธิ์ประทับช้าง6619039 km.อบต.ดงเสือเหลือง74521268 1 8 9
วัดเนินพยอมนายพรชัย ม่วงแจ่ม (ผอ.รก.)ดงเสือเหลืองโพธิ์ประทับช้าง6619036 km.อบต.ดงเสือเหลือง1219318 1 1 2
บ้านหนองพง สาขาบ้านบ่อปิ้งเกลือนายสุพงศ์ สืบมี (ครู รก.)ทุ่งใหญ่โพธิ์ประทับช้าง6619053 km.อบต.ทุ่งใหญ่2011319 1 1 2
บ้านหนองพงนางสาวบงกช เนตรคำ (ครู รก.)ทุ่งใหญ่โพธิ์ประทับช้าง6619051 km.อบต.ทุ่งใหญ่1006916911 2 11 13
บ้านห้วยคำตาลนายศราวุธ ช่างม่วง (ผอ.รก.)ทุ่งใหญ่โพธิ์ประทับช้าง6619050 km.อบต.ทุ่งใหญ่139228 1 - 1
อนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)นายพรชัย ม่วงแจ่ม ทุ่งใหญ่โพธิ์ประทับช้าง6619050 km.อบต.ทุ่งใหญ่19114633711 4 12 16
บ้านทุ่งประพาสนายพรชัย ม่วงแจ่ม (ผอ.รก.)ทุ่งใหญ่โพธิ์ประทับช้าง6619045 km.อบต.ทุ่งใหญ่66125 2 2 4
บ้านห้วยน้อยนางสาวอัมเรศ ปินะกะสา (ครู.รก.)ทุ่งใหญ่โพธิ์ประทับช้าง6619051.5 km.อบต.ทุ่งใหญ่2721488 - 3 3
บ้านเนินขวางนายอภิชาต ปานเทศเนินสว่างโพธิ์ประทับช้าง6619032 km.อบต.เนินสว่าง1389122911 4 11 15
บ้านเนินพลวงวิทยานายสาธิต สัญชัยชาติเนินสว่างโพธิ์ประทับช้าง6619040 km.อบต.เนินสว่าง846114512 2 14 16
บ้านหนองสะแกนายรังสรรค์ เข้าเมือง เนินสว่างโพธิ์ประทับช้าง6619040 km.อบต.เนินสว่าง1079219911 7 8 15
บ้านมาบมะไฟนางสาวกฤติยาณี จิตบรรจง (ครู.รก.)เนินสว่างโพธิ์ประทับช้าง6619035 km.อบต.เนินสว่าง23285112 - 3 3
บ้านหนองคล้านายอโนเชาว์ สุขหนุน เนินสว่างโพธิ์ประทับช้าง6619025 km.อบต.เนินสว่าง2221439 1 3 4
วัดบ้านไผ่ท่าโพใต้นายสมเกียรติ หมั่นเรียนไผ่ท่าโพโพธิ์ประทับช้าง6619024 km.ทต.โพธิ์ประทับช้าง645712112 5 10 15
วัดบ้านลำนังนางสิริพร ผลประเสริฐไผ่ท่าโพโพธิ์ประทับช้าง6619030 km.อบต.ดงเสือเหลือง3729668 1 4 5
วัดไผ่รอบนางสาวพลอยมณี เปามี (ครู รก.)ไผ่รอบโพธิ์ประทับช้าง6619025 km.ทต.ไผ่รอบ2214368 1 1 2
วัดหนองหลวงนางสาวปรีดารัตน์ รัตนาคมไผ่รอบโพธิ์ประทับช้าง6619025 km.ทต.ไผ่รอบ898217111 5 7 12
วัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54)นายอารีย์ ทะจะกันไผ่รอบโพธิ์ประทับช้าง6619030 km.ทต.ไผ่รอบ1008418414 5 14 19
บ้านหนองหัวปลวกนายภิญโญ แก้วแดงไผ่รอบโพธิ์ประทับช้าง6619035 km.ทต.ไผ่รอบ887816611 5 10 15
บ้านหนองไม้แดงนางสาวสุกันยา ยินดี (ครู รก.)ไผ่รอบโพธิ์ประทับช้าง6619030 km.ทต.ไผ่รอบ2795 1 2 3
บ้านใดโพธิ์ (เงิน-ทอง ย้อยอุทิศ)นางสาววนิดา บุญชู (ครู รก.)ไผ่รอบโพธิ์ประทับช้าง6619024 km.ทต.ไผ่รอบ2812407 - 2 2
วัดท่าบัวทองนางรุ่งศรี ใจเอื้อโพธิ์ปะทับช้างโพธิ์ประทับช้าง6619025 km.ทต.โพธิ์ประทับช้าง1401102509 3 9 12
บ้านโพธิ์ประทับช้างจ.ส.อ.กชภูมิ ขุนทองพันธ์(ครู รก.)โพธิ์ปะทับช้างโพธิ์ประทับช้าง6619025 km.อบต.โพธิ์ประทับช้าง2416408 1 - 1
บ้านบึงโพธิ์นายโอภาส เชื้อมีแรงโพธิ์ประทับช้างโพธิ์ประทับช้าง6619018 km.อบต.โพธิ์ประทับช้าง2624508 2 2 4
ชุมชนวัดวังจิกนายปรีชา นาครัตน์วังจิกโพธิ์ประทับช้าง6619019 km.ทต.โพธิ์ประทับช้าง978918612 5 11 16
ชุมชนบ้านกำแพงดินนายไพโรจน์ ทิพย์กองลาศกำแพงดินสามง่าม6622026 km.ทต.กำแพงดิน921051978 2 9 11
บ้านท่าแหนายไพโรจน์ ทิพย์กองลาศ (ผอ.รก.)กำแพงดินสามง่าม6622027 km.อบต.กำแพงดิน3329629 2 2 4
วัดศรีศรัทธารามนายบริพัฒน์ หมอกมืดกำแพงดินสามง่าม6622024 km.ทต.กำแพงดิน2619458 1 3 4
วัดเนินปอนางประนอม เจริญภาพ (ครู รก.)เนินปอสามง่าม6614038 km.ทต.เนินปอ5341948 1 4 5
บ้านมาบแฟบสิบโทเกียรติศักดิ์ จันทร์ดี (ครู รก.)เนินปอสามง่าม6614036 km.ทต.เนินปอ67451128 1 5 6
บ้านยางห้าหลุมนายเกตุสรินทร์ บุญหนักเนินปอสามง่าม6614040 km.ทต.เนินปอ3625618 1 2 3
สระยายชีมิตรภาพที่ 79นายเกตุสรินทร์ บุญหนักเนินปอสามง่าม6614022 km.ทต.เนินปอ63601238 1 7 8
บ้านเนินพยอมนายเกตุสรินทร์ บุญหนักเนินปอสามง่าม6614028 km.ทต.เนินปอ184226 - 3 3
วัดบ้านใหม่นางสาววันดี เกตุแก้ว (ครู.รก.)รังนกสามง่าม6622020 km.อบต.รังนก2115369 - 2 2
บ้านรังนก (ประชาพิทักษ์)นางสาวอัญชัญ น่วมศรีนวลรังนกสามง่าม6614020 km.อบต.รังนก72511238 2 8 10
วัดจระเข้ผอมนายอดิศร ทิพย์ทำรังนกสามง่าม6614013 km.อบต.รังนก2038588 1 5 6
บ้านหนองน้ำเขียวนายอดิศร ทิพย์ทำ (ผอ.รก.)รังนกสามง่าม6614017 km.อบต.รังนก3125568 - 3 3
วัดบ้านไร่นางสาวชนัญชิดา ทองบู่สามง่ามสามง่าม6614020 km.ทต.สามง่าม4640869 - 4 4
วัดวังแดงนางสาวชุลีภรณ์ บุญเรศสามง่ามสามง่าม6614018 km.ทต.สามง่าม71591308 3 6 9
อนุบาลสามง่ามนายอำนาจ ศรีทิม สามง่ามสามง่าม6614018 km.ทต.สามง่าม97951928 3 8 11
วัดใหม่ราษฎร์บำรุงนายอำนาจ ศรีทิม (ผอ.รก.)สามง่ามสามง่าม6614024 km.อบต.สามง่าม148227 1 2 3
บ้านหนองโสนนางพนากร กุชะนันท์หนองโสนสามง่าม6614043 km.อบต.หนองโสน17818135914 3 13 16 *มีครูไปช่วยราชการที่ รร.บึงบัวพิทยาคม
บ้านป่าแซงนายปฏิพัฒน์ บุญรักษ์หนองโสนสามง่าม6614050 km.อบต.หนองโสน4545908 2 3 5
บ้านมาบกระเปานางสาวจันทิมา อังเพชรหนองโสนสามง่าม6614051 km.อบต.หนองโสน836314611 2 7 9
บ้านสุขสำราญนางสาวยุพิน อยู่ศิลป์ชัยหนองโสนสามง่าม6614055 km.อบต.หนองโสน665812411 5 8 13
บ้านไผ่ใหญ่นายปฏิพัฒน์ บุญรักษ์ (ผอ.รก.)หนองโสนสามง่าม6614061 km.อบต.หนองโสน3025558 1 1 2
บึงเฒ่าวิทยาสิบโทเกียรติศักดิ์ จันทร์ดีหนองโสนสามง่าม6614043 km.อบต.หนองโสน1099820711 3 9 12
บ้านหนองจั่วนายสุขสรร ก๊กพิทักษ์ (ผอ.รก.)คลองทรายสากเหล็ก6616030 km.อบต.คลองทราย1922418 - 3 3
บ้านหนองตะเคียนนายสุขสรร ก๊กพิทักษ์คลองทรายสากเหล็ก6616040 km.อบต.คลองทราย808016012 5 9 14
บ้านท่าเยี่ยมนางสาวรมิดา บุญจันทร์ท่าเยี่ยมสากเหล็ก6616030 km.อบต.ท่าเยี่ยม80741549 1 11 12
บ้านวังอ้อนางนันท์นภัส กลัดแก้วท่าเยี่ยมสากเหล็ก6616025 km.อบต.ท่าเยี่ยม677614311 3 10 13
บ้านวังทับไทรนายกนก ทัพนิยม (ครู รก.)วังทับไทรสากเหล็ก6616031 km.อบต.วังทับไทร555611111 2 5 7
บ้านตลุกหินนางสาววรรณจุรี แถวโพธิ์ (ผอ.รก.)วังทับไทรสากเหล็ก6616025 km.อบต.วังทับไทร2928578 - 3 3
บ้านหนองสองห้องว่าที่ ร.ต.หญิงลดาวัลย์ ธัญญะภูมิ (ผอ.รก.)วังทับไทรสากเหล็ก6616035 km.อบต.วังทับไทร298378 - 3 3
บ้านท่าพิกุลนายจเร แต้มครูสากเหล็กสากเหล็ก6616020 km.อบต.สากเหล็ก4536819 1 2 3
บ้านทุ่งสำราญนายศรายุทธ ตาสี (ผอ.รก.)สากเหล็กสากเหล็ก6616017 km.อบต.สากเหล็ก1813319 - 3 3
อนุบาลสากเหล็กนายศรายุทธ ตาสีสากเหล็กสากเหล็ก6616017 km.ทต.สากเหล็ก29820950721 4 22 26
บ้านถ้ำคะนองนางสาววรรณจุรี แถวโพธิ์ (ผอ.รก.)สากเหล็กสากเหล็ก6616021 km.อบต.สากเหล็ก124165 1 2 3
บ้านปากดงนางสาววรรณจุรี แถวโพธิ์สากเหล็กสากเหล็ก6616023 km.อบต.สากเหล็ก2725529 - 4 4
บ้านคลองทรายใหญ่นางประสานสุข เรือนมูลหนองหญ้าไทรสากเหล็ก6616029 km.อบต.หนองหญ้าไทร75621379 - 7 7
วัดบ้านนานางสาวปานเรขา เนื้อไม้ (ครู รก.)บ้านนาวชิรบารมี6614022 km.อบต.บ้านนา3122538 - 2 2
บ้านปลวกสูงนางเกษร ภาษาทองบ้านนาวชิรบารมี6614025 km.อบต.บ้านนา4646929 1 7 8
วัดโนนสะเดานางศศิภา หอมสะอาดบ้านนาวชิรบารมี6614030 km.อบต.บ้านนา877716411 2 8 10
บ้านหนองหูช้างนางมานพ สมบุญยอดบ้านนาวชิรบารมี6614035 km.อบต.บ้านนา13512826311 5 8 13
บ้านนิคมนางกาญจนา ศรีทัศน์บ้านนาวชิรบารมี6614034 km.อบต.บ้านนา88701588 - 9 9
บ้านหนองขาวนายจักรพันธ์ พุฒกางบึงบัววชิรบารมี6614054 km.อบต.บึงบัว17413230611 4 13 17
บ้านยางตะพายนางกรแก้ว บุญเอี่ยม (ครู รก.)บึงบัววชิรบารมี6614048 km.อบต.บึงบัว54631178 2 7 9
บึงบัวพิทยาคมนายวิเชียร บุญญักเขตบึงบัววชิรบารมี6614038 km.อบต.บึงบัว12812525311 3 13 16
บ้านยางสุขวัฒน์นางพิมพรรณ กันยะมี (ครู รก.)บึงบัววชิรบารมี6614038 km.อบต.บึงบัว3037678 - 3 3
บ้านโนนทองนางสาวจารุณี บุญถึง (ครู รก.)วังโมกข์วชิรบารมี6614025 km.อบต.วังโมกข์3144758 - 3 3
บ้านหนองริ้นนางสาวน้ำอ้อย สุขเลิศ (ผอ.รก.)วังโมกข์วชิรบารมี6614035 km.อบต.วังโมกข์1521368 1 1 2
วัดวังตะขบนางสาววริศรา พึ่งไชย (ครู รก.)วังโมกข์วชิรบารมี6614028 km.อบต.วังโมกข์3725628 - 2 2
ชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้องนางพรทิพย์ พลสมัครวังโมกข์วชิรบารมี6614041 km.อบต.วังโมกข์76581348 3 7 10
บ้านสระบรเพ็ดนางรุ้งทอง ภูเขาใหญ่ (ครู รก.)วังโมกข์วชิรบารมี6614040 km.อบต.วังโมกข์4549948 1 4 5
บ้านบัวยางนางปุณสิรา โตสินฐาธร(ครู รก.)หนองหลุมวชิรบารมี6622030 km.อบต.หนองหลุม0000 - 1 1
วัดหนองหลุมนางสาวอัญชลี ด้วงบาง (ครู รก.)หนองหลุมวชิรบารมี6622034 km.อบต.หนองหลุม4048888 - 3 3
วัดกลางวงศ์มณีนางสาวน้ำอ้อย สุขเลิศหนองหลุมวชิรบารมี6622032.5 km.อบต.หนองหลุม4449938 1 6 7
อนุบาลวชิรบารมี (ต้นประดู่)นางสาวภัทรปภา กิตติพงศ์ปภา(ครู รก.)หนองหลุมวชิรบารมี6622032 km.อบต.หนองหลุม2812409 - 2 2
วัดโนนป่าแดงนางสาวสุวพัชร ศิริจันทร์ (ครู รก.)หนองหลุมวชิรบารมี6622020 km.อบต.หนองหลุม2922518 - 3 3
บ้านยางนกกระทุงนางสาวน้ำอ้อย สุขเลิศ (ผอ.รก.)หนองหลุมวชิรบารมี6622030 km.อบต.หนองหลุม810188 - 2 2
8,277 7,349 15,626 1,219 228 778 1,006 **ครูช่วยราชการภายในเขต นับไว้ รร.เดิม