กิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 “พระเจ้าเสือเกมส์” ณ สนามโรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา

Loading

สมาคมครูอำเภอโพธิ์ประทับช้าง พิจิตร  จะดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการของนักเรียนในอำเภอโพธิ์ประทับช้าง  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่   ๑๒ – ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยาและในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖  ณ สนามกีฬากิจจาธร ตำบลวังจิก เพื่อส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กนักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด ส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับเด็กและเยาวชนในการเสริมสร้างสุขภาพร่างกายของเด็ก   เพื่อเป็นการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 และให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามัคคีเป็นหมู่คณะมีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย     สมาคมครูอำเภอโพธิ์ประทับช้าง พิจิตร จะดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการของนักเรียนในอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยาและในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ สนามกีฬากิจจาธร ตำบลวังจิก เพื่อส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กนักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด ส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับเด็กและเยาวชนในการเสริมสร้างสุขภาพร่างกายของเด็กเพื่อเป็นการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 และให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามัคคีเป็นหมู่คณะ      มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย