กิจกรรมดำเนินการประเมินความสามารถในการ อ่านเขียนภาษาไทยของนักเรียน “เด็กวิถีใหม่อ่านได้ลายมือสวย”

โรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่54) ได้ดำเนินการทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเขียนภาษาไทยของนักเรียน ตามโครงการพัฒนาทักษะการอ่านออก เขียนได้     เด็กวิถีใหม่ อ่านได้ทุกคน โดยเป้าหมายนักเรียนตั้งแต่ ชั้นอ.3-ม.6 ในวันพุธ ที่28 มิถุนายน 2566 เพื่อคัดกรองความสามารถในการอ่าน และการเขียนของนักเรียนประจำภาค  เรียนที่ 1ปีการศึกษา 2566