กิจกรรมขยายผลนวัตกรรม

Loading

เมื่อ 9 มิถุนายน 2563 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เยี่ยมเป็นกำลังใจ ดร.กีรติ จันทรมณี คณะครู บุคลากร โรงเรียนวัดหนองหลวง และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในการดำเนินกิจกรรมขยายผลนวัตกรรม รูปแบบการพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด สพป.พิจิตร เขต 1 ให้กับโรงเรียน จำนวน 59 โรงเรียน ซึ่งเป็นงานที่มีคุณค่าทางวิชาการ และสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับนักเรียนในทุกโรงเรียน ด้วยแนวคิดให้เด็กเห็นคุณค่าในตนเอง