กิจกรรมการรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566 ปีการศึกษา 2566

Loading

โรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่54) ได้ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566 ลูกเสือเนตรนารีรวมพลังต่อต้านยาเสพติด “รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด” ในวันพฤหัสบดี ที่29 มิถุนายน 2566โดยได้ให้ความรู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด ร่วมกันตระหนักต่อปัญหาว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศ เฝ้าระวังแจ้งเบาะแสและให้ความร่วมมือกับหน่อยงานของรัฐ ช่วงบ่ายได้ร่วมกันทำประโยชน์ลูกเสือ-เนตรนารีจิตรอาสาพัฒนาโรงเรียน

กิจกรรมการรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566 ปีการศึกษา 2566