การไม่เรียกเก็บสำเนาเอกสาร

Loading

การประชาสัมพันธ์ประกาศยกเลิกการขอสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน และสิทธิของประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558