การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานราชการฯ โดยนางสาวรวิสรา เจือจาน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

Loading

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานราชการในสถานศึกษาสังกัด สพป.พิจิตร เขต 1
ปีงบประมาณ 2563
โดยนางสาวรวิสรา เจือจาน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
บริหารงานบุคคล การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจ