การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

Loading

                   18 ปี การศึกษาพระราชทาน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

        มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม พิจารณาว่า มูลนิธิฯ ได้ดำเนินการจัดการศึกษาทางไกลพระราชทาน จากโรงเรียนวังไกลกังวล โรงเรียนราษฎร์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล และมหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล มาตั้งแต่ พ.ศ. 2538 เป็นเวลา 18 ปี รวม 15 ช่อง 24 ชั่วโมง ทาง Ku Band ระบบ (DTH) สามารถชมการถ่ายทอดสด 12 ชั้น ในลักษณะ 1 ช่อง 1 ชั้น ตั้งแต่ ป.1-ม.6 รวมทั้งช่องการอาชีพ ช่องนานาชาติ และช่องมหาวิทยาลัยสามารถเลือกชม ย้อนหลังได้ 1 ปี www.dlf.ac.th

        เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2542 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุนสูง ส่งผลให้น้ำท่วมสวนเงาะ ทุเรียน กระท้อน ของชาวสวนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีผลผลิตเสียหายเป็นจำนวนมาก ประชาชนเกิดความเครียด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริให้สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ออกอากาศ 24 ชั่วโมง เพื่อผ่อนคลายความเครียดไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือแม้นกระทั่งพ่อ แม่ ผู้ปกครองของนักเรียนได้รับชมรายการทางด้านการศึกษา ด้านภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เยอรมัน ฝรั่งเศส และด้านวิชาชีพ สามารถนำความรู้ที่ได้รับชมมาใช้เป็นทักษะ หรือแนวทางในการประกอบวิชาชีพต่อไปได้ นับตั้งแต่วันนั้นจนถึงปัจจุบันสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ออกอากาศ 24 ชั่วโมง มาเป็นเวลา 14 ปี และไม่เคยหยุดการออกอากาศ

        ปัจจุบัน มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ได้จัดสรรอุปกรณ์การศึกษาพระราชทานให้แก่โรงเรียนทั่วประเทศ แบ่งเป็นภาคเหนือ จำนวน 6,007 โรง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 13,664 โรง ภาคกลาง 7,121 โรงและภาคใต้ จำนวน 4,390 โรง รวมทั้งสิ้นจำนวน 31,182 โรง ทั้งนี้ สามารถจำแนกเป็นโรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 21,490 โรง โรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 7,110 โรง และโรงเรียนมัธยมศึกษา 2,582 โรง

        มูลนิธิฯ ได้ร่วมมือกับโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดทำ eLearning ของเนื้อหาการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทั้ง 3 ระบบ เรียกว่า ระบบ eDLTV ระดับประถมศึกษา ระบบ eDLTV ระดับมัธยมศึกษา และระบบ eDLTV เพื่อพัฒนาอาชีพ

            สามารถสรุปบริการทางการศึกษาพระราชทาน ดังนี้

1) การเรียนการสอนสดผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนวังไกลกังวล วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล สามารถรับชมได้ที่ช่อง DLTV 1 (True Visions 186) ถึง DLTV 15 (True Visions 200) 15 ช่อง 24 ชั่วโมง 12 ช่องแรก คือ การถ่ายทอดสด ป.1 – ม.6 ช่องที่ 13 รายการการอาชีพ ช่องที่ 14 รายการนานาชาติ และช่องที่ 15 รายการมหาวิทยาลัย

2)   การเรียนการสอนสดและย้อนหลังผ่านเว็บไซต์ www.dlf.ac.th

3) การเรียนการสอน eLearning ระบบ eDLTV ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจัดทำร่วมกับโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 3 ระบบ

        -ระบบ eDLTV ประถมศึกษา ที่ http://edltv.dlf.ac.th แล้วเสร็จเมื่อเดือนกันยายน 2555

        -ระบบ eDLTV มัธยมศึกษา ที่ http://edltv.thai.net แล้วเสร็จเมื่อปี 2551 จากสถิติการเรียกชมเว็บไซต์ ที่จัดทำโดย Truehits ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2555 eDLTV มัธยมศึกษา เป็นลำดับที่ 400 จาก 11,784 เว็ปไซต์ทั้งหมดของประเทศไทย ลำดับที่ 24 จาก 1,324 เว็บไซต์หมวดการศึกษา และลำดับที่ 5 จาก 67 เว็บไซต์หมวด eLearning

        -ระบบ eDLTV เพื่อพัฒนาอาชีพ ที่ http://edltv.vec.go.th แล้วเสร็จเมื่อ 2554 มีเนื้อหาวิชาชีพ 1,365 เนื้อหา จากสถิติการเรียกชมเว็บไซต์ที่จัดทำโดย Truehits ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2555 ระบบ eDLTV เพื่อพัฒนาอาชีพ เป็นลำดับที่ 1,009 จาก 11,784 เว็บไซต์ทั้งหมดของประเทศไทย ลำดับที่ 78 จาก 1,324 เว็บไซต์หมวดการศึกษา และ ลำดับที่ 7 จาก 67 เว็บไซต์หมวด eLearning

        การจัดการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรด้วยระบบ Videoconference สำหรับครูภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ กับมหาวิทยาลัยและโรงเรียนในสหรัฐอเมริกา เพื่อสนองพระราชปรารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องการพัฒนาครู เป็นระยะเวลากว่า 8 ปี ซึ่งออกอากาศไปทั้งภูมิภาคด้วย

4) การจัดการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรด้วยระบบ Videoconference สำหรับครูภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ กับมหาวิทยาลัยและโรงเรียนในสหรัฐอเมริกา เพื่อสนองพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องการพัฒนาครู เป็นระยะเวลากว่า 8 ปี ซึ่งออกอากาศไปทั้งภูมิภาคด้วย

5) การเรียนการสอนสดและย้อนหลังผ่านอุปกรณ์พกพา เช่น โทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟน iPad, Tablet

6) การถ่ายทอดสดการเรียนการสอนลักษณะ Videoconferencing ระหว่างโรงเรียนวังไกลกังวล และโรงเรียน ปลายทาง 10 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช, โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน, โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน, โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย, โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ, โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา, โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดระยอง, โรงเรียนร่มเกล้า จังหวัดกาญจนบุรี, โรงเรียนเบ็ดตี้ดูแมน 2 (ช่องเม็ก) จังหวัดอุบลราชธานี และโรงเรียนสายบุรี “แจ้งประชาคาร” จังหวัดปัตตานี

7) โครงการการจัดตั้งระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในประเทศปาปัวนิวกินี

        ประเทศปาปัวนิวกินีส่งคณะข้าราชการจากกระทรวงศึกษาธิการมาทำโครงการวิจัยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมที่โรงเรียนวังไกลกังวล และสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ระหว่างปี พ.ศ.2545-2547 รวม 4 คณะ โดยนำการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนวังไกลกังวลเป็นต้นแบบของโครงการการศึกษาทางไกลของประเทศปาปัวนิวกินี

8) โครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในประเทศมาเลเซีย

    8.1) โครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในประเทศมาเลเซียให้แก่เยาชนมาเลย์เชื้อสายสยาม

ในรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ที่วัดไทย 15 แห่ง ในพระอุปถัมภ์พระชายาสุลต่านรัฐกลันตัน

        ด้วยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ได้เดินทางไปติดตั้งอุปกรณ์ที่วัดไทย 15 แห่ง

            ณ รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ตามคำขอของรัฐบาลมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2550 ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2550 และวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2551 เพื่อให้เยาวชนมาเลย์เชื้อสายสยามได้รับการศึกษาพระราชทาน จากโรงเรียนวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการนี้ได้รับความร่วมมือจากสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู

    8.2) โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะวิชาภาษาไทย วัฒนธรรมไทย และวิชาชีพ สำหรับครูอาสาสมัครมาเลย์เชื้อสายสยาม ประจำวัดไทย 15 แห่ง ในรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 6-11 ธันวาคม 2552

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เดินทางไปจัดอบรมครูอาสาสมัครมาเลย์เชื้อสายสยาม เพื่อช่วยในการสืบทอดภาษา วัฒนธรรม และประเพณีไทยที่ถูกต้องให้อยู่คู่กับคนมาเลย์เชื้อสายสยามสืบไป โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงเรียนวังไกลกังวล วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล และอาสาสมัครที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่มีจิตศรัทธาในการช่วยเหลือโครงการ

9) โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในประเทศอินเดียและเนปาล : โครงการการศึกษาทางไกลสู่แดนพุทธภูมิเฉลิมพระเกียรติในมหามงคลวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554

            มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับสำนักงานความร่วมมื่อเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ จัดโครงการการศึกษาทางไกลสู่แดนพุทธภูมิเฉลิมพระเกียรติในมหามงคลวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 โดยได้เดินทางไปติดตั้งระบบ eLearning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ที่ได้จัดทำร่วมกับโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทั้ง 3 ระบบ ได้แก่ ระบบ eDLTV ประถมศึกษา ระบบ eDLTV มัธยมศึกษา และระบบ eDLTV เพื่อพัฒนาอาชีพ ในลักษณะ Off-line ให้แก่วัดไทย 5 แห่ง ได้แก่วัดไทยพุทธคยา วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ วัดไทยนาลันทา วัดไทยไพศาลี ประเทศอินเดีย และวัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล ระหว่างวันที่ 11-19 พฤศจิกายน 2555

10) โครงการระบบใยแก้วนำแสงความเร็วสูงสู่โรงเรียนวังไกลกังวล (1,000 Mbps) และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 แห่ง (แห่งละ 100 Mbps) ภายในกรอบ FTTS (Fiber to the School) เพื่อพัฒนาการศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงพรเจริญพระชนมพรรษา (7 รอบ) 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติของสำนักนายกรัฐมนตรี โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ เป็นจำนวนเงิน 59 ล้านบาท จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ (กสทช.)

            การศึกษาพระราชทางที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ทั้ง 15 ช่อง 24 ชั่วโมง ตลอดระยะเวลา 17 ปี มุ่งสนองพระบรมราโชบายเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพระบรมราโชวาทเรื่องการอบรมบ่มนิสัย เพื่อสร้างคนให้เป็นคนโดยสมบูรณ์ เป็นการศึกษาพระราชทางแก่ปวงชนที่เปิดกว้าง และไม่มีค่าใชจ่ายใด ๆ ทั้งนี้ มูลนิธิฯ มีความยินดีที่บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญและมีกุศลจิตช่วยเผยแพร่งานจัดการศึกษาพระราชทานที่มูลนิธิฯ ดำเนินการ

ขอขอบคุณ:https://sites.google.com